News

Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn ar
 • Pedwar person yn eistedd yn gweithio ar liniaduron
  Ydych chi am fynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf? Peidiwch edrych ymhellach
  Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd ac rydym wrthi'n chwilio am ymge
 • Clawr blaen yr adroddiad yn Gymraeg a Saesneg
  Mae trefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar gyfer gwirio ansawdd a diogelwch gofal cleifion wedi gwella'n sylweddol
  Mae Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd sy'n disgrifio'r cynnydd a wnaed gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wrth atgyfnerthu ei drefniadau llywodraethu ansawdd yn dilyn ein gwaith adolygu ar y cyd gwreiddiol yn 2019.
 • Map darluniedig yn dangos awdurdodau unedol Cymru, gyda Cheredigion wedi'i amlygu mewn oren.
  Cyngor Ceredigion yn gwneud cynnydd cyflym wrth fynd i'r afael ag argymhellion gwasanaeth cynllunio Archwilio Cymru
  Mae adroddiad dilynol i adolygiad ar wasanaeth cynllunio Ceredigion gan Archwilio Cymru wedi canfod bod y Cyngor yn gwneud cynnydd cyflym wrth ddarparu gwelliannau i'r gwasanaeth.
 • Eicon swigen lleferydd gyda'r geiriau y Cyfnewidfa Arfer Da
  Podlediad: Archwilio Cydnerthedd Cymunedol
  Gwrandewch ar ein podlediad diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.
 • A young female builder using a level to build and check a wall
  Codi pryderon nad yw’r gyfundrefn diogelwch adeiladau newydd yn cael ei blaenoriaethu ac nad oes adnoddau’n cael eu darparu ar ei chyfer
  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi blaenoriaeth i gymryd camau gweithredu yn dilyn trychineb Grenfell; fodd bynnag mae cryn dipyn o ansicrwydd o hyd ynghylch sut y bydd y cynllun newydd yn cael ei roi ar waith
 • Person yn cynhesu gyda menig dan do
  Rydym wedi helpu i lywio Rhaglen Cartrefi Cynnes newydd Llywodraeth Cymru
  Mae ein hadroddiadau ar y rhaglen a thlodi tanwydd wedi siapio cyfeiriad y dyfodol
 • Mae menyw ifanc yn cwtsio ei phlentyn tra bod y ddau yn eistedd ar le cysgu a baratowyd ar gyfer ffoaduriaid
  Cymorth i ffoaduriaid Wcráin yng Nghymru
  Hoffem glywed am eich profiadau chi
 • Mae tad yn cerdded ochr yn ochr â'i fab ifanc wrth iddo fynd ar gefn beic trwy ystâd dai.
  Rydym eisiau eich barn ar gyfer ein hastudiaeth ar dai fforddiadwy
  Atebwch ein galwad am dystiolaeth
 • safle gwaith gyda dau berson mewn siacedi lachar a pheiriant turio
  Heriau i ddod o ran gwario gweddill arian yr UE erbyn diwedd 2023
  Mae holl gyllid Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE wedi ei ymrwymo i brosiectau, ond mae £504 miliwn yn dal ar gael i’w wario
 • graffeg efo testun - Ein rhaglen waith ar gyfer 2023-26. Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur, cydnerthedd gwasanaeth a mynediad a gwasanaethau cyhoeddus a reolir yn dda
  Blaenraglen waith
  Mae'r flaenraglen hon o waith archwilio perfformiad yn cael ei siapio gan
 • Eicon swigen lleferydd gyda'r geiriau Good Practice Exchange
  Podlediad: Tlodi a Chydnerthedd Cymunedol
  Mae ein podlediad diweddaraf yn dilyn ein hadroddiadau a'n digwyddiadau diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.
 • car under flood water
  Rydym wedi cael sylw yng nghylchgrawn Association for Public Service Excellence
  Rydym yn falch iawn o fod wedi cael sylw yng nghylchgrawn y Gymdeithas Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).
 • Pedwar o bobl yn eistedd wrth fwrdd gyda gliniadur
  Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
  Rydym am recriwtio uwch archwilwyr i ymuno â'n Grŵp Archwilio Perfformiad
 • calendar, people, clip board, cog
  Bydd ein rhaglen archwilio yn canolbwyntio ar rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu Cymru
  Gyda chyllid cyhoeddus dan straen sylweddol, mae gwerth ein gwaith yn bwysicach nag erioed
 • newspaper, apprentice icon, microphone
  Mae ceisiadau ar gyfer ein Rhaglen Brentisiaethau Cyllid ar agor
  Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor?