Yn falch o gael ein henwi yn un o Ddeg Cyflogwr Gorau Working Families 2023
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi bod yn y 30 sefydliad gorau, ond eleni rydym wedi cyrraedd y 10 uchaf!
Mae Archwilio Cymru yn pwysleisio arallgyfeirio incwm i gefnogi cydnerthedd ariannol awdurdodau'r parciau cenedlaethol
Mae parhau i ddibynnu ar gyllid Llywodraeth Cymru sy’n lleihau yn peryglu tanseilio ymdrechion yr awdurdodau i ddiogelu mannau anadlu'r genedl.
 Dulliau o gyflawni sero net ledled y DU
Bydd perthnasoedd gwaith effeithiol rhwng y DU a llywodraethau datganoledig yn allwed

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • clawr yr adroddiad
  Arallgyfeirio Incwm ar gyfer Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru
  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar yr heriau sy’n wynebu Awdurdodau Parciau Cenedlaethol o ran mynd ar drywydd ffrydiau incwm newydd sydd o gymorth i gyflawni eu diben statudol.
 • Dulliau o sicrhau sero net ledled y DU (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr adrodd gyda llun o felin wynt a thestun -Dulliau o sicrhau sero net ledled y DU

  Darn o waith ar y cyd rhwng swyddfeydd archwilio cyhoeddus pedair gwlad y DU – Archwilio yr Alban

 • Llamu Ymlaen: Gwersi o'n gwaith ar y gweithlu ac asedau (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr yr adroddiad
  Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar y gwaith ar reoli asedau a chynllunio'r gweithlu ar draws pob un o'r 22 cyngor a gynhaliwyd…
 • Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2023 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  person using a computer tablet

  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Methiannau mewn rheolaeth ariannol a threfniadau llywodraethu – Cyngor Tref Rhydaman (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr yr adroddiad efo testun Methiannau mewn rheolaeth ariannol a threfniadau llywodraethu – Cyngor Tref Rhydaman

  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

 • Cyngor Cymuned Llanferres – Trefniadau caffael (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr yr adroddiad efo testun Cyngor Cymuned Llanferres – Trefniadau caffael
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
 • Cyngor Sir Penfro – Gosod Amcanion Llesiant (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Yn yr adolygiad hwn, roeddem yn ceisio ateb y cwestiwn: i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei…

Digwyddiadau

Cydweithio er mwyn gwella llesiant
speech bubbles, people talking
Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru'n parhau i wynebu heriau sylweddol, a bydd hyn yn parhau yn y dyfodol rhagweladwy.
Dyddiad
24 Hydref 2023
Amser yn Dechrau:
09:00
Amser yn Gorffen
16:30

Blogiau

 • Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
  Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.