Mae Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2024-25, gan nodi ei flaenoriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn sydd i’w dod

Gyda'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn parhau i wynebu pwysau enfawr ariannol, galw a gweithlu sylweddol, mae'r cynllun yn amlinellu rôl hanfodol Archwilio Cymru o ran ategu llywodraethu da, rheoli ariannol, sicrhau gwerth am arian a nodi rhybuddion cynnar o broblemau'n codi.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru weithio’n dda gyda phartneriaid...

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru weithio’n dda gyda phartneriaid mewn amgylchiadau anodd i letya a chefnogi Wcreiniaid a oedd yn ffoi rhag y rhyfel

Gweld mwy
Article
Example image

Podlediad - Strategaeth i Weithredu: Effaith Digidol

Yn dilyn ein digwyddiad ar 'Strategaeth i Weithredu: Sut mae Digidol yn Gwneud Gwahaniaeth i Fywydau Pob Dydd’, rydym wedi creu podlediad sy'n cwmpasu llawer o'r un themâu.

Gweld mwy
Article
Example image

Allech chi fod ein Brentis Gwyddor Data nesaf?

A yw data a dadansoddeg yn eich swyno? Ydych chi'n ddatryswr problemau uchelgeisiol? Hoffech chi ddysgu sut i godio?

Gweld mwy
Article
Example image

O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol ...

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi galw am weledigaeth feiddgar ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru os yw am ddianc o duedd droellog o ymdrin â heriau wrth iddynt godi gan feddwl am y byrdymor i ddiogelu at y dyfodol a chynaliadwyedd hirdymor.

Gweld mwy
Article
Example image

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwneud cynnydd i s...

Ar ôl cyfnod o amhariad sylweddol yn ystod 2023, mae'r bwrdd mewn sefyllfa fwy sefydlog ac mae perthnasoedd gwaith ymhlith uwch arweinwyr yn fwy cadarnhaol yn gyffredinol.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn dathlu Wythnos Brentisiaethau yn Archwilio Cymru

Rydym wrth ein boddau i ddathlu Wythnos Prentisiaethau yma yn Archwilio Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn...

Canfu ein hadroddiad fod oedi parhaus wrth fabwysiadu dogfennau strategol allweddol wedi creu risgiau sylweddol i'r Cyngor.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae cyfleoedd ar gael i Aelodau Anweithredol i Fwrdd Swyddfa...

Dwy swydd ar gael

Gweld mwy
Article
Example image

Gallai adfywio gael ei gynyddu’n sylweddol gyda dull mwy sys...

Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio ar y rhwystrau niferus sy’n wynebu cynghorau a’u partneriaid, ond mae hefyd yn amlygu cyfleoedd i ddysgu o fannau eraill i helpu i oresgyn yr argyfwng tai trwy ddatblygu safleoedd nas defnyddir mewn modd cynaliadwy.

Gweld mwy
Article
Example image

Llongyfarchiadau i Dr Kathryn Chamberlain am ddyfarnu OBE yn...

Mae Archwilio Cymru yn estyn llongyfarchiadau i Gadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, Dr Kathryn Chamberlain, ar dderbyn Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2024.

Gweld mwy
Article
Example image

Defnyddia dy Gymraeg

Defnyddia dy Gymraeg yw ymgyrch Comisiynydd y Gymraeg sydd â'r nod o annog y cyhoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd a rhoi cyfle i sefydliadau o bob math hyrwyddo eu gasanaethau Cymraeg.

Gweld mwy
Article
Example image

Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogel...

Ydych chi'n chwilio am her newydd? Edrychwch ddim pellach, gallai rôl ein Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chyfleusterau fod yn iawn i chi.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad ar gynnydd y Cyd-bwyllgorau Co...

Cyrff corfforedig newydd yw Cydbwyllgorau Corfforedig a chanddynt rai pwerau a dyletswyddau tebyg i gynghorau.

Gweld mwy
Article
Example image

Pryderon difrifol ynghylch trefniadau llywodraethu mewn pert...

Roedd cost y taliad setlo a ffioedd cyfreithiol ac ymgynghorol cysylltiedig yn agos at £750,000.

Gweld mwy
Article
Example image

Twyll mewn cyngor cymuned yn amlygu pwysigrwydd dilyn proses...

Wrth i fancio electronig ddod yn fwy cyffredin, rhaid i Gynghorau Cymuned fod â phrosesau seiberddiogelwch cadarn ar waith.

Gweld mwy