Mae Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2024-25, gan nodi ei flaenoriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn sydd i’w dod

Gyda'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn parhau i wynebu pwysau enfawr ariannol, galw a gweithlu sylweddol, mae'r cynllun yn amlinellu rôl hanfodol Archwilio Cymru o ran ategu llywodraethu da, rheoli ariannol, sicrhau gwerth am arian a nodi rhybuddion cynnar o broblemau'n codi.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Angen mwy o weithredu ar newid hinsawdd gan y sector cyhoedd...

Mae adroddiad newydd yn darparu tystiolaeth bod angen cynnydd cyflymach ar ddatgarboneiddio

Gweld mwy
Article
Example image

Blwyddyn heriol a llwyddiannus i Archwilio Cymru

Gan ddefnyddio trefniadau gweithio hyblyg, llwyddom i gyflawni rhaglen waith lawn ar gyfer 2021-22.   

Gweld mwy
Article
Example image

Ansicrwydd y bydd yr uchelgais ar gyfer sector cyhoeddus ser...

Adroddiad yn galw am arweiniad cryfach gan y sector cyhoeddus ar leihau allyriadau carbon yng Nghymru

Gweld mwy
Article
Example image

Her i Barciau Cenedlaethol yng Nghymru gydbwyso annog twrist...

Darllenwch fwy yn ein gwaith diweddaraf ar Barciau Cenedlaethol

Gweld mwy
Article
Example image

Pam a sut y rhoddodd Llywodraeth Cymru gymorth ychwanegol i'...

Mae ein memorandum yn canolbwyntio ar y £41.79 miliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei Chronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector yn ystod 2020-21 a 2021-22. 

Gweld mwy
Article
Example image

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi tynnu sylw at y ffaith bod...

Ym mis Hydref 2020, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol adroddiad yn edrych ar weithrediad cyffredinol System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Chwalu Rhwystrau yn Wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgiliau

Rydym wrth ein bodd i gydweithio â chynrychiolwyr eraill o'r sector cyhoeddus yn ne-ddwyrain Cymru i gynnal y digwyddiad Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol cyntaf.

Gweld mwy
Article
Example image

Archwilio Cymru yn lansio strategaeth newydd uchelgeisiol

Daw'r strategaeth bum mlynedd newydd hon ar adeg dyngedfennol i wasanaethau cyhoeddus

Gweld mwy
Article
Example image

Gwariant y GIG yn cynyddu wrth i ddau fwrdd iechyd dorri dyl...

Cyhoeddwyd un ar ddeg o gyfrifon archwiliedig 2021-22 cyrff y GIG heddiw sy'n dangos darlun clir o gynnydd mewn gwariant a rhywfaint o wariant afreolaidd yn ystod y flwyddyn.

Gweld mwy
Article
Example image

Cyfleoedd lleoliadau gwaith Archwilio Cymru

Ydych chi'n astudio ar hyn o bryd ar gyfer cymhwyster cyllid neu gyfrifeg achrededig ac yn awyddus i gael rhywfaint o brofiad o weithio yn amgylchedd archwilio allanol y sector cyhoeddus?

Gweld mwy
Article
Example image

Mae angen i GIG Cymru weithredu ar y cyd i fynd i’r afael â’...

Gallai gymryd hyd at saith mlynedd neu fwy i GIG Cymru ddychwelyd rhestrau aros i’r lefelau cyn y pandemig

Gweld mwy
Article
Example image

Mae angen gwaith i wireddu manteision hirdymor a thracio cos...

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n dda gyda’r proffesiwn addysg i gyd-ddylunio’r cwricwlwm newydd, ond fe’i datblygwyd i ddechrau heb asesu ei gostau uniongyrchol na’i gostau cyfle.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn cyflogi ar gyfer sawl swydd newydd!

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect Newid, Uwch Gydlynydd Stiwdio, Uwch Archwilydd – Arbenigwr Perfformiad, Arbenigwr y Gyfraith a Moeseg (Swyddog Gwybodaeth) ac Archwilydd Dros Dro – Cyfrifon.

Gweld mwy