Cyhoeddiad

 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Lleihau Galwadau Tân Diangen
  Fe wnaethom adolygu dull yr Awdurdod o leihau galwadau tân diangen mewn safleoedd annomestig. Roedd ein harchwiliad yn cynnwys adolygu polisi’r Awdurdod, sut y cafodd ei…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Gosod amcanion llesiant
  Aethon ni ati i ateb y cwestiwn cyffredinol 'i ba raddau y mae'r Llyfrgell wedi gweithredu yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei hamcanion llesiant newydd?’
 • clawr yr adroddiad
  ‘Craciau yn y Sylfeini’ – Diogelwch Adeiladau yng Nghymru
  Mae'r adroddiad hwn yn ystyried sut y mae Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a'u partneriaid allweddol yn rhoi gofynion Deddf Diogelwch Adeiladau 2022 ar waith.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Gostyngiad Mewn Galwadau Tân Diangen
  Fe wnaethom adolygu dull gweithredu’r Awdurdod o ran lleihau galwadau tân diangen mewn adeiladau annomestig. Roedd ein harchwiliad yn cynnwys adolygu polisi'r Awdurdod, sut y…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – Arallgyfeirio Incwm
  Fel rhan o raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfer 2022-23, adolygwyd sut mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn arallgyfeirio ei ffrydiau incwm i gefnogi’r gwaith o…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Arallgyfeirio Incwm
  Fel rhan o raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfer 2022-23, adolygwyd sut mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amrywio ei ffrydiau incwm i gefnogi’r gwaith o…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ceredigion – Gosod amcanion llesiant
  Aethom ati i ateb y cwestiwn 'i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd?'
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Penfro – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Penfro.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Adolygiad o Drefniadau Rheoli Perfformiad
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw fframwaith rheoli perfformiad y Cyngor yn gadarn ac yn debygol o gefnogi gwelliant parhaus a chynaliadwy?
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Gâr – Diweddariad Cynnydd ar Sicrwydd ac Asesu Risg – Y sefyllfa ariannol
  Gwnaethom gynnal ein hasesiad o Sefyllfa Ariannol 2021-22 y Cyngor rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2022.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.