Cyhoeddiad

 • Clawr adroddiad
  Adroddiad Cydraddoldeb 2022-23
  Mae gennym rôl bwysig i'w chwarae wrth annog newidiadau buddiol sy'n ymwneud â chydraddoldeb
 • clawr yr adroddiad
  Arallgyfeirio Incwm ar gyfer Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru
  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar yr heriau sy’n wynebu Awdurdodau Parciau Cenedlaethol o ran mynd ar drywydd ffrydiau incwm newydd sydd o gymorth i gyflawni eu diben…
 • Clawr adrodd gyda llun o felin wynt a thestun -Dulliau o sicrhau sero net ledled y DU
  Dulliau o sicrhau sero net ledled y DU
  Darn o waith ar y cyd rhwng swyddfeydd archwilio cyhoeddus pedair gwlad y DU – Archwilio yr Alban, Archwilio Cymru, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Swyddfa Archwilio…
 • clawr yr adroddiad
  Llamu Ymlaen: Gwersi o'n gwaith ar y gweithlu ac asedau
  Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar y gwaith ar reoli asedau a chynllunio'r gweithlu ar draws pob un o'r 22 cyngor a gynhaliwyd rhwng 2021 a 2023.
 • person using a computer tablet
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2023
  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol
 • clawr yr adroddiad efo testun Methiannau mewn rheolaeth ariannol a threfniadau llywodraethu – Cyngor Tref Rhydaman
  Methiannau mewn rheolaeth ariannol a threfniadau llywodraethu – Cyngor Tref Rhydaman
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
 • clawr yr adroddiad efo testun Cyngor Cymuned Llanferres – Trefniadau caffael
  Cyngor Cymuned Llanferres – Trefniadau caffael
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Penfro – Gosod Amcanion Llesiant
  Yn yr adolygiad hwn, roeddem yn ceisio ateb y cwestiwn: i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion llesiant…
 • Clawr yr adroddiad gyda thestun - Cynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau ar gyfer Archwilio Cymru 2023 – 2027
  Cynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau ar gyfer Archwilio Cymru 2023 – 2027
  Mae'r cynllun hwn yn nodi ein hamcanion Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau ar gyfer y cyfnod 2023-2027.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Gosod amcanion llesiant
  Aethom ati i ateb y cwestiwn 'i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd'.
 • Clawr adroddiad
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Gwaith Dilynol ar yr Adolygiad ar y Cyd o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd
  Fe wnaed y gwaith ar y cyd gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.