Cyhoeddiad

 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Penfro – Adroddiad Dilynol ar yr Argymhellion a Gyhoeddwyd yn Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru Er Budd y Cyhoedd (Cam 1)
  Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru Adroddiad er budd y cyhoedd i Gyngor Sir Penfro ym mis Ionawr 2022.  Nododd yr adroddiad ddiffygion o ran llywodraethu a gwneud…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Adolygiad o Berfformiad Ailgylchu Gwastraff
  Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor yn deall y rhesymau dros ei berfformiad ailgylchu gwastraff ac a oes ganddo gynlluniau cadarn i gyrraedd targedau…
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio yn 2022 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Arallgyfeirio Incwm
  Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: A yw'r Awdurdod wedi gosod systemau effeithiol i ystyried a chymeradwyo a ddylai ddilyn cyfleoedd newydd i wneud y gorau o incwm a…
 • clawr yr adroddiad efo testun Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2022-2023
  Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2022-2023
  Mae'r Adroddiad Blynyddol a'r Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 wedi'u paratoi ar y cyd, ac fe'u gosodir gerbron y Senedd, gan Archwilydd…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau o waith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Caerdydd – Gosod Amcanion Llesiant
  Wrth ddylunio ein dull gweithredu, gwnaethom ystyried yr hyn y gallem ei ddisgwyl yn rhesymol gan gyrff cyhoeddus ar yr adeg hon. Dylai cyrff cyhoeddus nawr fod yn gyfarwydd…
 • Delwedd clawr adroddiad Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu’r Gyfarwyddiaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau o archwiliad yr Archwilydd Cyffredinol o’r trefniadau llywodraethu yn y Gyfarwyddiaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu fel rhan o…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Ynys Môn – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2022. Mae…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.