Cyhoeddiad

 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Gwynedd – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Gwynedd. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2022. Mae…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio
  Ceisiodd yr adolygiad ddarparu sicrwydd a mewnwelediad ynghylch a yw gwasanaeth cynllunio y Cyngor yn cyflawni ei amcanion yn effeithiol ac yn gynaliadwy ac yn cyfrannu tuag…
 • Delwedd clawr adroddiad a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adolygiad o’r Portffolio Adnewyddu Strategol
  Gwnaethom ystyried sut y mae’r Bwrdd Iechyd yn defnyddio’i adnoddau i adfer a thrawsnewid yn dilyn pandemig COVID-19. Fe wnaethom adolygu sut y pennwyd y blaenoriaethau, a…
 • Delwedd clawr adroddiad a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio yn 2022 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.
 • clawr yr adroddiad
  Gwneud y Mwyaf o Arian yr UE – y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig
  Mae'r adroddiad hwn yn archwilio a yw Cymru ar y trywydd iawn i wneud y defnydd gorau o gyllid sy’n weddill o’r UE
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein ngwaith archwilio 2022 ym Mwrdd  Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a gynhaliwyd i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bro Morgannwg – Cymhwyso’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy mewn Meysydd Gwasanaeth
  Yn ystod 2021-22, fe wnaethom gynnal cyswllt â’r Cyngor mewn perthynas â’n pryderon ynghylch adnewyddu’r contract hamdden.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2022 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf…
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (yr Ymddiriedolaeth). Nod ein…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.