Cyhoeddiad

 • Clawr adroddiad
  Adroddiad Cydraddoldeb 2022-23
  Mae gennym rôl bwysig i'w chwarae wrth annog newidiadau buddiol sy'n ymwneud â chydraddoldeb
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Awdurdod Tan ac Achub Gogledd Cymru – Lleihau Galwadau Tân Diangen
  Fe wnaethom adolygu dull yr Awdurdod o leihau galwadau tân diangen, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ei ddull o ymateb i safleoedd annomestig. Roedd ein harchwiliad yn cynnwys…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2023
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2023 yr Archwilydd Cyffredinol yn Awdurdod Iechyd Arbennig Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Adolygiad Strategaeth Ddigidol – Cyngor Sir Caerfyrddin
  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i…
 • Clawr blaen Adroddiad yr Iaith Gymraeg 2022-23
  Adroddiad yr Iaith Gymraeg 2022-23
  Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar y Gymraeg
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adolygiad o'r Trefniadau i Adfer Gwasanaethau Sgrinio
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau archwiliad yr Archwilydd Cyffredinol o'r trefniadau ar gyfer adfer rhaglenni sgrinio yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru,
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ynys Môn – Adolygiad o Reoli Datblygu a Gorfodaeth Cynllunio
  Diben yr adolygiad hwn oedd asesu sut y mae’r Cyngor yn mynd i’r afael â’r heriau o ran perfformiad a chydnerthedd yn ei wasanaeth rheoli datblygu a gorfodaeth cynllunio.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Defnyddio Gwybodaeth am Berfformiad: Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau a Chanlyniadau
  Gwnaethom ystyried safbwynt defnyddwyr gwasanaethau a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir yr…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gosod amcanion llesiant
  Aethom ati i ateb y cwestiwn cyffredinol: 'i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd?
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Pennu amcanion llesiant
  Aethom ati i ateb y cwestiwn: I ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion Llesiant newydd?
 • Llun o weithiwr iechyd benywaidd proffesiynol
  Adroddiad briffio ar ddata ynghylch Gweithlu’r GIG
  Mae ein briff data Gweithlu'r GIG yn amlygu'r heriau sy'n wynebu'r GIG yng Nghymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.