Cyhoeddiad

 • Clawr adroddiad
  Adroddiad Cydraddoldeb 2022-23
  Mae gennym rôl bwysig i'w chwarae wrth annog newidiadau buddiol sy'n ymwneud â chydraddoldeb
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Gosod Amcanion Llesiant
  Yn yr adolygiad hwn, buom yn ceisio ateb y cwestiwn: i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion llesiant…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Caerfyrddin – Gosod Amcanion Llesiant
  Yn yr adolygiad hwn, buom yn ceisio ateb y cwestiwn: i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion llesiant…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd). Mae ein gwaith…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Dinas Casnewydd – Trefniadau Gwrth-dwyll
  Asesom gynnydd y Cyngor wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol, fel rhan o'n gwaith i adolygu a yw'r Cyngor wedi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adolygiad Rheoli Gwastraff
  Aethom ati i ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor yn deall y rhesymau dros ei berfformiad ailgylchu gwastraff ac a oes ganddo gynlluniau cadarn i gyrraedd targedau ailgylchu…
 • clawr yr adroddiad
  Adolygiad Dilynol o’r Gwasanaeth Cynllunio - Cyngor Sir Ceredigion
  Amcan yr adolygiad hwn oedd asesu cynnydd y Cyngor yn erbyn y deg argymhelliad a wnaed yn ein hadroddiad ar Adolygiad Archwilio Cymru o’r Gwasanaeth Cynllunio yn 2021.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2022 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Lleihau Galwadau Tân Diangen
  Fe wnaethom adolygu dull yr Awdurdod o leihau galwadau tân diangen mewn safleoedd annomestig. Roedd ein harchwiliad yn cynnwys adolygu polisi’r Awdurdod, sut y cafodd ei…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Gosod amcanion llesiant
  Aethon ni ati i ateb y cwestiwn cyffredinol 'i ba raddau y mae'r Llyfrgell wedi gweithredu yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei hamcanion llesiant newydd?’
 • clawr yr adroddiad
  ‘Craciau yn y Sylfeini’ – Diogelwch Adeiladau yng Nghymru
  Mae'r adroddiad hwn yn ystyried sut y mae Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a'u partneriaid allweddol yn rhoi gofynion Deddf Diogelwch Adeiladau 2022 ar waith.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.