Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2...

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2023 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. 

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
menyw fusnes a'i chydweithiwr gwrywaidd yn edrych ar adroddiad ac yn trafod y canlyniadau mewn cyfarfod cael cyfarfod gyda'r tîm ehangach

Cynllun Blynyddol 2024-25

Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2024-25 sy'n amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf

Gweld mwy
llun o draeth yn Sir y Fflint

Cyngor Sir y Fflint – Gwasanaethau digartrefedd

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: Wrth geisio mynd i'r afael â digartrefedd, a yw'r Cyngor yn addasu ei fwriad strategol i gyflawni dull ataliol cynaliadwy hirdymor?

Gweld mwy
llun o gastell Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad Stra...

Gwnaethom ystyried i ba raddau y datblygwyd dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau’r Cyngor.

Gweld mwy
Llun o Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych – Adolygiad o’r Strategaeth Ddigidol

Fe wnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac i ba raddau y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau’r Cyngor.

Gweld mwy
Llun o Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych – Pennu Amcanion Llesiant

Aethom ati i ateb y cwestiwn cyffredinol: ‘i ba raddau y mae Sir Ddinbych wedi gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei hamcanion llesiant newydd?’.

Gweld mwy
Llun o ganol Caerdydd

Cyngor Caerdydd – Adolygiad o Asesu’r Effaith ar Gydraddold...

Fe wnaethom ganolbwyntio ar drefniadau’r Cyngor i sicrhau bod staff yn cwblhau Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb sy’n cydymffurfio â Strategaeth Cydraddoldeb a Chynhwysiant y Cyngor 2020-2024. 

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwr gofal iechyd

Asesiad Strwythuredig 2023 – Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2023 yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 20...

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2023 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Nyrs neu meddyg yn ymdrin â chlaf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blyny...

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio yn 2023 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Gweld mwy