Cyhoeddiad

 • Clawr adroddiad
  Adroddiad Cydraddoldeb 2022-23
  Mae gennym rôl bwysig i'w chwarae wrth annog newidiadau buddiol sy'n ymwneud â chydraddoldeb
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Dinas a Sir Abertawe – Diweddariad ar y cynnydd y mae'r Cyngor yn ei wneud ynghylch ei Raglen Drawsnewid
  Ffocws ein gwaith oedd deall a yw'r Cyngor yn cynllunio ac yn monitro ei ymagwedd at ei raglen drawsnewid sefydliadol yn effeithiol a chyflawni arbedion cysylltiedig.
 • clawr yr adroddiad
  Diffoddwch y galwadau diangen: Ymatebion yr Awdurdodau Tân ac Achub i Signalau Tân Dieisiau
  Mae'r adroddiad hwn yn tynnu ar adolygiadau diweddar sy'n edrych ar effaith galwadau diangen ar Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru a'r hyn y maent yn ei wneud i'w lleihau. 
 • Clawr adroddiad
  Gwybodaeth ategol ar gyfer yr amcangyfrif o Archwilio Cymru 2024-25
  Gwybodaeth ategol ar gyfer amcangyfrif Incwm a Threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn i ben ar 31 Mawrth 2025.
 • Clawr adroddiad
  Amcangyfrif o incwm a threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2025
  Ein Hamcangyfrifon am incwm a threuliau ar gyfer Archwilio Cymru yn 2024-25
 • Clawr blaen yr adroddiad
  Adroddiad Interim 2023
  Asesiad o'r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol 2023-24 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2023
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Adolygiad o Drefniadau Cynllunio'r Gweithlu
  Ceisiodd yr adolygiad hwn ateb y cwestiwn canlynol: 'A yw Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn cyflawni ei gyfrifoldebau cenedlaethol i bob pwrpas mewn perthynas â chynllunio'r…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Pennu amcanion llesiant
  Aethom ati i ateb y cwestiwn: I ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion Llesiant newydd?
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Fynwy – Archwiliad o Bennu Amcanion Llesiant
  Aethom ati i ateb y cwestiwn: I ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion Llesiant newydd?
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Llamu Ymlaen: Rheoli Asedau
  Fe wnaethom adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ei asedau gan ganolbwyntio ar ddarpariaeth swyddfa ac adeiladau mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau i'w drigolion…
 •  Athrawes yn helpu myfyriwr gyda'i waith yn ei lyfr
  Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon: Dilyniant 2023
  Mae'r llythyr hwn yn nodi canfyddiadau gwaith dilynol yr Archwilydd Cyffredinol ar ymdrin ag absenoldeb athrawon.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.