Cyhoeddiad

 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adroddiad Archwiliad Blynyddol 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2022 yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (yr Ymddiriedolaeth) a wnaed i gyflawni fy nghyfrifoldebau o…
 • Delwedd clawr adroddiad Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ddinbych – A yw Swyddogaethau Cymorth Corfforaethol y Cyngor yn Effeithiol?
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw swyddogaethau cymorth corfforaethol y Cyngor yn effeithiol?
 • Clawr adroddiad gan Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Powys – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio
  Ceisiodd yr adolygiad roi sicrwydd a mewnwelediad ynghylch a yw gwasanaeth cynllunio y Cyngor yn cyflawni ei amcanion yn effeithiol ac yn gynaliadwy ac yn cyfrannu tuag at…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwiliad ar gyfer Cyngor Dinas a Sir Abertawe.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Llamu Ymlaen
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor yn cryfhau ei allu i drawsnewid?
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Pennu amcanion llesiant
  Fe aethom ati i ateb y cwestiwn: i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei hamcanion llesiant newydd?
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – Cynnydd o ran cyflawni Argymhellion Statudol – Diweddariad Archwilio Cymru Ebrill 2023
  Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi bod yn monitro cyflawniad yr argymhellion statudol, gan gyfarfod yn rheolaidd â'r Prif Weithredwr a'r swyddogion perthnasol, ond hefyd yn…
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir y Fflint – Llamu Ymlaen
  Gwnaethom adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ei asedau a'i weithlu: a. o ran asedau, ein prif ganolbwynt oedd swyddfeydd ac adeiladau y mae'r Cyngor yn darparu…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Adolygiad Sicrwydd ac Asesu Risg
  Cynhaliwyd y prosiect hwn i nodi lefel y sicrwydd archwilio a/neu le y gallai fod angen rhagor o waith archwilio yn y dyfodol mewn cysylltiad â risgiau i'r Cyngor, gan roi…
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Powys.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.