Cyhoeddiad

 • Clawr adroddiad
  Adroddiad Cydraddoldeb 2022-23
  Mae gennym rôl bwysig i'w chwarae wrth annog newidiadau buddiol sy'n ymwneud â chydraddoldeb
 • Clawr adroddiad
  Adroddiad Cydraddoldeb 2022-23
  Mae gennym rôl bwysig i'w chwarae wrth annog newidiadau buddiol sy'n ymwneud â chydraddoldeb
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Adolygiad Strategaeth Ddigidol – Cyngor Castell-nedd Port Talbot
  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Gwynedd – Adolygiad o effeithiolrwydd craffu
  Cynhaliwyd yr arolwg hwn er mwyn sefydlu a oes gan Gyngor Gwynedd drefniadau effeithiol ar waith ar gyfer craffu drwy’r pwyllgorau cyhoeddus. Amcan yr arolwg oedd rhoi…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad o Drefniadau Cynllunio’r Gweithlu
  Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) yn wynebu heriau sylweddol o ran y gweithlu. Yn benodol, roedd cyfraddau swyddi…
 • generic cover with audit wales branding and logo.
  Dinas a Sir Abertawe – Adolygiad Strategaeth Ddigidol
  Ym mis Ebrill 2023, cymeradwyodd y Cabinet strategaeth ddigidol 2023-28 gyfredol y Cyngor. Gweledigaeth y Cyngor ar gyfer digidol fel y nodir yn y strategaeth yw i’r Cyngor ‘…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Adolygiad o Drefniadau Craffu
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: Pa mor effeithiol yw trefniadau craffu yn y Cyngor?
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adolygu Trefniadau Cynllunio’r Gweithlu
  Pwyslais allweddol ein hadolygiad fu a yw dull cynllunio gweithlu yr Ymddiriedolaeth yn ei helpu i fynd i’r afael yn effeithiol â heriau gweithlu cyfredol y GIG a’i heriau…
 • Clawr adroddiad
  Cydbwyllgorau Corfforedig – sylwebaeth ar eu cynnydd
  Cyrff corfforedig newydd yw Cydbwyllgorau Corfforedig a chanddynt rai pwerau a dyletswyddau tebyg i gynghorau.
 • Clawr adroddiad efo testun- Trefniadau llywodraethu mewn perthynas ag anghydfod cyflogaeth yn Amgueddfa Cymru
  Trefniadau llywodraethu mewn perthynas ag anghydfod cyflogaeth yn Amgueddfa Cymru
  Mae ein hadroddiad yn disgrifio materion a gododd yn Amgueddfa Cymru
 • clawr yr adroddiad
  Methiannau mewn rheolaeth ariannol a threfniadau llywodraethu a cholledion wedi’u dioddef – Cyngor Cymuned Harlech
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.