Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

Cyhoeddiad Gwasanaethau
Llun o bier Penarth

Cyngor Bro Morgannwg – gwybodaeth am berfformiad: persbecti...

Gwnaethom ystyried persbectif defnyddwyr y gwasanaeth a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir y wybodaeth hon.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwyr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adroddiad Archwili...

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio yn 2023 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
Senedd, Llywodraeth Cymru

O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol ...

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi galw am weledigaeth feiddgar ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru os yw am ddianc o duedd droellog o ymdrin â heriau wrth iddynt godi gan feddwl am y byrdymor i ddiogelu at y dyfodol a chynaliadwyedd hirdymor.

 

Gweld mwy
llun o nyrs yn cymryd pwls claf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Bl...

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio 2023 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, a wnaed i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Gastell Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad Rheo...

Nod yr adolygiad oedd ateb y cwestiwn: A yw trefniadau rheoli perfformiad y Cyngor yn cefnogi penderfyniadau a gwelliant cadarn ac effeithiol?

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwyr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Asesiad Strwythure...

Mae ffocws allweddol y gwaith wedi bod ar drefniadau corfforaethol y Bwrdd Iechyd ar gyfer sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd, gyda ffocws penodol ar y canlynol:
• Tryloywder, effeithiolrwydd a chydlyniant y Bwrdd
• Systemau sicrwydd corfforaethol
• Dull corfforaethol o gynllunio
• Dull corfforaethol o reoli arian
Nid ydym wedi adolygu trefniadau gweithredol y Bwrdd Iechyd fel rhan o’r gwaith hwn. 

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwyr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Asesiad Strwythuredi...

Prif ffocws y gwaith fu ar drefniadau corfforaethol y Bwrdd Iechyd ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd...

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad o Drefniada...

Mae ffocws allweddol ein hadolygiad wedi bod ar ystyried a yw ymagwedd y Bwrdd Iechyd at gynllunio’r gweithlu’n ei helpu i ymdrin yn effeithiol â heriau o ran gweithlu’r GIG yn awr ac yn y dyfodol.
 

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o symbolau digidol

Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

Gweld mwy