Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

golygfa o'r awyr o Gasnewydd

Cyngor Dinas Casnewydd – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

Aethom ati i ateb y cwestiwn 'Wrth ddatblygu ei strategaeth ddigidol a yw'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy ac wedi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio ei adnoddau?'

Gweld mwy
Tai tref yng Nghaerffili

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adolygiad Strategaeth D...

Aethom ati i ateb y cwestiwn 'Wrth ddatblygu ei strategaeth ddigidol a yw'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy ac wedi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio ei adnoddau?

Gweld mwy
golygfa o'r awyr o Gwm Rhondda

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Cymhwyso'r Egwy...

Roedd yr archwiliad yn ceisio ateb y cwestiwn cyffredinol: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i ysgogi cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy ar draws y sefydliad?

Gweld mwy
traeth a goleudy.

Cyngor Sir y Fflint – Adolygiad o’r Strategaeth Ddigidol

Aethom ati i ateb y cwestiwn: ‘Wrth ddatblygu ei strategaeth ddigidol, a yw’r Cyngor wedi gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy ac wedi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio ei adnoddau?’

Gweld mwy
pobl ymarfer yn yr awyr agored

Chwaraeon Cymru – Archwilio'r adolygiad o amcanion llesiant ...

Canolbwyntiodd ein harchwiliad ar y cwestiwn canlynol: 'I ba raddau y mae Chwaraeon Cymru wedi ystyried yr egwyddor datblygu cynaliadwy wrth adolygu ei amcanion llesiant a phenderfynu a ydynt yn parhau'n briodol?'

Gweld mwy
tref Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Adolygiad o’r Strategaeth D...

Fe wnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol

Gweld mwy
Golygfa o'r awyr Bae Abertawe

Cyd-bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe – Asesu Sicrwydd a ...

Mae trefniadau rheoli rhaglen cyfredol Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cefnogi mewnwelediad clir i gynnydd y portffolio.

Gweld mwy
Claf yn cael prawf pwysedd gwaed

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adolygiad o Drefniadau...

Dros y blynyddoedd bu pryderon tra hysbys ynghylch cynaliadwyedd gweithlu’r GIG.

Gweld mwy
Golygfa o'r awyr o ddinas Casnewydd

Cyngor Dinas Casnewydd – Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio

Ein hamcan ar gyfer yr archwiliad hwn oedd cael sicrwydd pa un a oes gan y Gwasanaeth Cynllunio drefniadau priodol i gyflawni gwerth am arian o ran defnyddio ei adnoddau.

Gweld mwy