Arfer Da

visual artwork describing conversations during the event. The image includes two people and the words relationships, challenges, working together and ask for help.
Gweithio mewn partneriaeth i wella llesiant yng Ngogledd Cymru
 • Testun teitl y dudalen gyda Chennin Pedr stylised yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru, sef oren, gwyn a llwy
  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu

  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu

  Cymdeithas sy'n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a'r iaith Gymraeg, ac sy'n annog pobl i ddod yn rhan o’u cymunedau lleol.

  Mae’r Gymru fodern yn wlad â chyfoeth o gymunedau amrywiol, aml-ieithol a chymdeithas sy’n hybu a gwarchod diwylliannau Cymru, gan gynnwys yr iaith Gymraeg. Cymdeithas sy’n annog pobl i fod yn weithgar yn eu cymunedau trwy gelf, chwaraeon, addysg a hamdden.

  Ymunwch â ni i ddathlu’r ffurfiau gwahanol ar Gymreictod yn y Gymru fodern, gan archwilio sut mae cymunedau yn cyfrannu at ‘Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’.

  Wedi'i ysbrydoli gan daith Cymdeithas Bêl-droed Cymru dros y ddegawd ddiwethaf, bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar sut mae mynd y tu hwnt i'r gofynion yn creu agwedd gadarnhaol a chynhwysol sy’n lluosogi llwyddiant.

 • visual image - two people, weighing scales and tick boxes on a document
  Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio

  Wedi'i wneud yn dda, mae Asesiadau EG yn fwy na modd i ddangos cydymffurfiaeth. Maent yn ategu twf meddylfryd a diwylliant sy'n rhoi materion cydraddoldeb wrth wraidd datblygiad polisi a phenderfyniadau. 

  Fodd bynnag, mae'r hyn yr ydym wedi'i weld a'i glywed yn dweud wrthym fod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn tueddu i ddefnyddio eu Hasesiadau EG yn amddiffynnol. Yn rhy aml, maent yn ymddangos fel ymarfer blwch tic i ddangos bod y corff wedi meddwl am faterion cydraddoldeb rhag ofn herio. Er bod her gyfreithiol wrth gwrs yn risg bwysig i'w rheoli, mae'r dull hwn yn golygu nad yw cyrff cyhoeddus yn defnyddio Asesiadau EG i'w llawn botensial, yn enwedig o ran hyrwyddo cydraddoldeb a chydlyniant. 

  Nod y digwyddiad dysgu a rennir hwn yw cynorthwyo cyrff cyhoeddus i wella defnydd a chymhwyso Asesiadau EG y tu hwnt i ymarfer cydymffurfio drwy ddod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus i rannu syniadau, dysgu a gwybodaeth. 

 • Swigod siarad yn cynrychioli sgwrs yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru, sef Llwyd ac Oren. Mae gliniadur yn un swigen yn cynrychioli sgwrs ddigidol a thrafodaeth arlein.
  Safbwyntiau Covid: Llesiant Staff

  Sgwrs am lesiant staff yn ystod y pandemig gyda siaradwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

  Y siaradwyr yw: Lisa Gostling, (Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu'r Sefydliad), Suzanne Tarrant (Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol), Christine Davies (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu'r Sefydliad). Cyflwynwyd a hwyluswyd y sgwrs gan Phil Jones o Archwilio Cymru.

Yn dangos @diwedd yr @holl Adnoddau
 • People
  Creu Cymunedau Cydnerth
  Mae’r seminar hon yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru.  Mae nifer y cymunedau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb…
 • People
  Gweithio mewn partneriaeth: Dal y drych i fyny
  Bydd y seminar hon yn canolbwyntio ar 'ddal y drych i fyny' fel y gellir sicrhau bod y gwaith o gynllunio a chyflenwi gwasanaeth yn…
 • People
  Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: Camau Bach, Newid Mawr
  Yn dilyn ein gweminar diwethaf gwnaethom ystyried beth yw dull Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod/sy'n cael ei gyfarwyddo gan drawma a…
 • digital
  Ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni annibyniaeth a lles trwy uchelgais ddigidol
  Mewn partneriaeth â'r Lab, Cymunedau Digidol Cymru a CLlLC bydd cynadleddwyr yn dysgu sut y gall defnyddio technoleg ddigidol mewn…
 • Services
  Gweminar caffael cynaliadwy
  Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Beth…
 • People
  Symud o allbynnau i ganlyniadau
  Dyma'r cyntaf mewn cyfres o weminarau yn edrych ar wahanol agweddau o sut all gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio dull sy'n ffocysu ar…
 • Services
  Sut i reoli risg mewn perthynas â newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd
  Mae'r diwylliant a'r ymddygiad sy'n gysylltiedig â 'chymryd risgiau sydd wedi'u rheoli'n dda' yn berthnasol i unigolion yn ogystal â…
 • Finance
  Canllawiau cryno ar rheoli grantiau
  Mae'r canllawiau hyn yn rhoi cyngor i chi o'r hyn y dylid ei ystyried ar bob cam o’r ‘cylch bywyd’ grantiau ac yn amlinellu’r manteision i…
 • Finance
  Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar
  Roedd y seminar hon yn rhan o'n rhaglen barhaus yn canolbwyntio ar gau cyfrifon yn gynnar a'r hyn y mae'n ei olygu i gyrff llywodraeth leol…
 • Finance
  Meithrin Cydnerthedd Ariannol yn y gwasanaethau cyhoeddus
  Mae'r tirlun gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn newid yn barhaus ac mae angen i sefydliadau roi mwy o bwyslais ar hyblygrwydd, eu gallu…
 • Services
  Defnyddio dulliau cyflwyno amgen er mwyn cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus
  Bydd y seminar hon, sydd wedi'i chyflwyno mewn partneriaeth â Cartrefi Cymunedol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor…
 • governance
  Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
  Mewn partneriaeth â CLlLC, Llywodraeth Cymru, Cydffederasiwn y GIG yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac Arfer Da…
 • Services
  Sut y gall dulliau ymgysylltu gwahanol helpu i gynnwys y dinesydd yn y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus
  Gan fod cymaint o gymunedau amrywiol yng Nghymru, mae'n bwysig ein bod yn addasu'r ffordd rydym yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu â grwpiau…
 • digital
  Integreiddio Technoleg Gwybodaeth drwy Safonau Agored
  Mae Safonau Agored yn ei gwneud yn haws i systemau gydweithio â'i gilydd a chyfnewid data. Gallant helpu gwasanaethau cyhoeddus i…
 • digital
  Gwella arweinyddiaeth a pherchnogaeth ddigidol
  Mehefin 2017 - Dangosodd y seminar hon y rôl bwysig sydd gan dull digidol wrth gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus effeithiol sy'n addas ar…
 • governance
  Governance: Supporting improvement across complex public service delivery
  Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr, rydym yn cynnal cyfres o weminarau i gynorthwyo…
 • Finance
  Rheoli ariannol a llywodraethu mewn cynghorau cymuned
  Canfu'r adroddiad fod gan gynghorau cymuned yng Nghymru le i wella o hyd o ran datblygu a gwella rheoli ariannol a llywodraethu yn arbennig…
 • Services
  Dylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr
  Aml-ddefnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus yw’r rheiny sydd â chyswllt cyson gyda gwasanaeth cyhoeddus penodol neu gyfres ohonynt. Maent yn…
 • Services
  Gweminar Gwireddu Buddiannau
  Mae Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwario miliynau o bunnoedd ar brosiectau na chânt fyth eu gorffen. Yn aml, nid oes a wnelo'r rheswm unrhyw…
 • People
  Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth ar gyfer gwell iechyd a lles
  Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru'n parhau i wynebu heriau sylweddol, a bydd hyn yn parhau yn y dyfodol rhagweladwy. Y ffaith yw ein…

Blogiau Arfer Da

Fe wnawn hyn drwy gynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau.

Maent yn galluogi mynychwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

 • ar y dydd
 • arlein dros gyfryngau cymdeithasol
 • trwy parhau â thrafodaethau ar ôl y digwyddiad, a
 • trwy gael mynediad at ein allbynnau o'r digwyddiad a chanllawiau.

Mae ein rhaglen o ddysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar faterion sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau yma yn cyd-fynd â nifer o'n hastudiaethau ac yn cyfrannu at amcanion strategol ein sefydliad. 

Maent hefyd yn gweithio ar sail dulliau gweithio a nodau'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 [agorir mewn ffenestr newydd].

Rydym yn cydnabod bod sefydliadau mewn camau gwahanol o gynllunio a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn ffocws pwysig i'n digwyddiadau. 

Credwn mewn addasu nid mabwysiadu - does dim rhaid ail-ddyfeisio'r olwyn, ond ynyr un modd, nid yw un maint yn addas i bawb. 

Gweld hefyd: Digwyddiadau'r dyfodol