Pwyllgorau Archwilio: arferion effeithiol ac effaith gadarnhaol

Bu i'r digwyddiad yma roi cyfle i rannu profiadau, dysgu a rhwydweithio gyda chyfoedion ar draws y sector gyhoeddus yng Nghymru.

Gweld mwy
Resource
Example image

Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso...

Bydd y digwyddiad dysgu ar y cyd hwn yn dod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus i rannu syniadau, dysgu a gwy...

Gweld mwy
Resource
Example image

O'r Strategaeth i Fodolaeth: Sut mae'r digido...

Mae'r adnodd yma i unrhyw un  oedd yn y digwyddiad, neu sydd â diddordeb yn yr hyn a rannwyd.

Gweld mwy
Resource
Example image

Hygrededd yn y sector cyhoeddus

Mae'r adnodd hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb gweld recordiad o'r digwyddiad Hygrededd yn y Sector Gyhoedds a gynhal...

Gweld mwy

Fe wnawn hyn drwy gynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau.

Maent yn galluogi mynychwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

  • ar y dydd
  • arlein dros gyfryngau cymdeithasol
  • trwy parhau â thrafodaethau ar ôl y digwyddiad, a
  • trwy gael mynediad at ein allbynnau o'r digwyddiad a chanllawiau.

Mae ein rhaglen o ddysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar faterion sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau yma yn cyd-fynd â nifer o'n hastudiaethau ac yn cyfrannu at amcanion strategol ein sefydliad. 

Maent hefyd yn gweithio ar sail dulliau gweithio a nodau'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 [agorir mewn ffenestr newydd].

Rydym yn cydnabod bod sefydliadau mewn camau gwahanol o gynllunio a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn ffocws pwysig i'n digwyddiadau. 

Credwn mewn addasu nid mabwysiadu - does dim rhaid ail-ddyfeisio'r olwyn, ond ynyr un modd, nid yw un maint yn addas i bawb. 

Gweld hefyd: Digwyddiadau'r dyfodol

Yn dangos @diwedd yr @holl Adnoddau
Resource
Example image

Rheoli ariannol a llywodraethu mewn cynghorau...

Yn ddiweddar fe wnaethom gyhoeddi adroddiad ar ‘Reoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned’. 

Gweld mwy
Resource
Example image

Dylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-...

Ionawr 2017 - Edrychodd y seminar yma ar sut y gall sefydliadau gydweithio i ddarparu'r gwasanaeth cywir yn y lleoliad cywi...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gweminar Gwireddu Buddiannau

Tachwedd 2016 - Wrth adael y weminar hon, bydd gan unigolion ddealltwriaeth glir o'r llwybr/dull critigol y mae angen i uni...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio mewn partn...

Tachwedd 2016 - Roedd y seminar hon ynghylch sut mae angen i wasanaethau cyhoeddus gydweithio'n well er mwyn galluogi, cefn...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl nad ...

Mawrth 2017 - Rydym wedi cynnal seminar am ddim i ddatblygu ymwybyddiaeth o'r gofynion ar gyrff cyhoeddus i alluogi pobl na...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gweithio ystwyth

Ion 2013 - Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru, CLlLC a Chwarae Teg Seminar Dysgu a Rennir ar y syniadau a'r arferion diwedd...

Gweld mwy