Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso ein cymunedau i ffynnu

Bydd y digwyddiad dysgu ar y cyd hwn yn dod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus i rannu syniadau, dysgu a gwybodaeth.

Byddwn hefyd yn rhannu enghreifftiau o ddulliau gweithredu gan sefydliadau yng Nghymru a'r DU sy'n cael effaith wirioneddol ar draws cymunedau.

Gweld mwy
Resource
Example image

O'r Strategaeth i Fodolaeth: Sut mae'r digido...

Mae'r adnodd yma i unrhyw un  oedd yn y digwyddiad, neu sydd â diddordeb yn yr hyn a rannwyd.

Gweld mwy
Resource
Example image

Hygrededd yn y sector cyhoeddus

Mae'r adnodd hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb gweld recordiad o'r digwyddiad Hygrededd yn y Sector Gyhoedds a gynhal...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gweithio mewn partneriaeth i wella llesiant y...

Mewn cydweithrediad gyda Labordy Gwasanaeth Cyhoeddus Gogledd Cymru (Prifysgol Wrecsam) a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfod...

Gweld mwy

Fe wnawn hyn drwy gynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau.

Maent yn galluogi mynychwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

  • ar y dydd
  • arlein dros gyfryngau cymdeithasol
  • trwy parhau â thrafodaethau ar ôl y digwyddiad, a
  • trwy gael mynediad at ein allbynnau o'r digwyddiad a chanllawiau.

Mae ein rhaglen o ddysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar faterion sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau yma yn cyd-fynd â nifer o'n hastudiaethau ac yn cyfrannu at amcanion strategol ein sefydliad. 

Maent hefyd yn gweithio ar sail dulliau gweithio a nodau'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 [agorir mewn ffenestr newydd].

Rydym yn cydnabod bod sefydliadau mewn camau gwahanol o gynllunio a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn ffocws pwysig i'n digwyddiadau. 

Credwn mewn addasu nid mabwysiadu - does dim rhaid ail-ddyfeisio'r olwyn, ond ynyr un modd, nid yw un maint yn addas i bawb. 

Gweld hefyd: Digwyddiadau'r dyfodol

Yn dangos @diwedd yr @holl Adnoddau
Resource
Example image

Llammu Ymlaen: Defnyddio profiadau uniongyrch...

Mae'r adnodd yma ar gyfer y rhai a fynychodd neu a gofrestrodd ar gyfer digwyddiad arlein Llamu Ymlaen: Defnyddio profiadau...

Gweld mwy
Resource
Example image

Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iech...

Mae'r adnodd hwn i unrhywun a fynychodd ddigwyddiad Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a g...

Gweld mwy
Resource
Example image

Rhan 2 - Eich Tref, Eich Dyfodol

 

Mae'r adnodd yma ar gyfer y rhai a fynychodd neu a gofrestrodd ar gyfer digwyddiad arlein Rhan 2 - Eich Tr...

Gweld mwy
Resource
Example image

Eich Tref, Eich Dyfodol - Digwyddiad Adfywio ...

Mae'r adnodd yma ar gyfer rhai a fynychodd neu a gofrestrodd ar gyfer digwyddiad arlein Eich Tref, Eich Dyfodol ar Fai 20fe...

Gweld mwy
Resource
Example image

Strategaeth Ddynamig

Mawrth 2021 - Fel rhan o'n wythnos ddysgu arlein 'Gwneud synnwyr o argyfwng: Dysgu o Bandemig COVID-19' bu i ni gynnal gwem...

Gweld mwy
Resource
Example image

Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymun...

Tachwedd 2020 - Mae’r gweminar yma’n dilyn ein hadroddiad diweddar ar Drefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned ...

Gweld mwy
Resource
Example image

Seiber-gadernid yng Nghymru

Hydref 2020 - Yn y gweminar hon, fe rannom y canfyddiadau sy'n dod i'r amlwg o'n hastudiaeth genedlaethol,...

Gweld mwy
Resource
Example image

Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19

Rhagfyr 2020 - Yn ystod y gweminar hon, clywsom sut mae gwasanaethau cyhoeddus wedi addasu'r gwasanaethau y mae...

Gweld mwy
Resource
Example image

Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydw...

Hydref 2019 - Gwnaeth y seminar yma arddangos ystod o offer digidol a sut allant wella cydweithio rhwng gwasanaethau cyhoed...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gweminar: Trefniadau archwiliad mewnol mewn c...

Gorffennaf 2019 - Yn dilyn cyhoeddi ein Trefniadau Archwiliad Mewnol mewn Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru yn ddiwedda...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gweminar: Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar g...

Medi 2019 - Edrychodd y gweminar hon ar sut y gallwn addasu a meddwl y tu allan i'n ffiniau sector i gyflawni newid tymor h...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gwireddu Cymru Gydradd

Medi 2019 - Roedd y seminar hwn yn fan cychwyn ar gyfer rhannu a chasglu gwybodaeth am y pwnc dros y ddwy flynedd nesaf ar ...

Gweld mwy
Resource
Example image

Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoe...

Gorffennaf 2019 - Rhannodd y seminar hwn ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall gwasanaethau cyhoeddus fodloni anghenio...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn...

Mai 2019 - Cyfle i wasanaethau cyhoeddus Cymru ddysgu am ddatblygiadau diweddar mewn perthynas â mynd i'r afael â thwyll. Gweld mwy

Resource
Example image

Gweminar: Paratoadau yng Nghymru am Brexit ‘h...

Mawrth 2019 - Roedd y weminar yn ddilyniant o’n hadroddiad diweddar. Rhoddodd faterion i weithwyr anweithredol a chynghorwy...

Gweld mwy
Resource
Example image

Gweminar: Gadewch i ni siarad am ddiogelwch s...

Nod y weminar ryngweithiol hon oedd rhoi’r offer a’r wybodaeth angenrheidiol i’r bwrdd a’r aelodau anweithredol er mwyn idd...

Gweld mwy
Resource
Example image

Cefnogi pobl yn eu cymunedau: Lleihau derbyni...

Chwefror 2019 - Yn dilyn ‘I’m a patient get me out of here’ ym mis Mawrth 2018, nod y seminar hon yw amlygu dulliau arloeso...

Gweld mwy
Resource
Example image

Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau yng...

Mawrth 2019 - Ffocws y digwyddiad hwn oedd sut y gallwn ddylunio a darparu gwasanaethau ynghyd â phobl ifanc orau i'w helpu...

Gweld mwy
Resource
Example image

Arwain sefydliadau ar adeg anodd

Tach 2013 - Mae Athro Snowden drosolwg o'i waith â sefydliadau ar draws y byd i gynulleidfa o arweinwyr gwasanaethau cyhoed...

Gweld mwy
Resource
Example image

Seminar ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol

Feb 2014 - Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o Seminarau Dysgu a Rennir, sy'n rhad ac am ddim. Bydd y Bil yn gosod dyletswydd n...

Gweld mwy