Arfer Da

visual artwork describing conversations during the event. The image includes two people and the words relationships, challenges, working together and ask for help.
Gweithio mewn partneriaeth i wella llesiant yng Ngogledd Cymru
 • Testun teitl y dudalen gyda Chennin Pedr stylised yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru, sef oren, gwyn a llwy
  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu

  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu

  Cymdeithas sy'n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a'r iaith Gymraeg, ac sy'n annog pobl i ddod yn rhan o’u cymunedau lleol.

  Mae’r Gymru fodern yn wlad â chyfoeth o gymunedau amrywiol, aml-ieithol a chymdeithas sy’n hybu a gwarchod diwylliannau Cymru, gan gynnwys yr iaith Gymraeg. Cymdeithas sy’n annog pobl i fod yn weithgar yn eu cymunedau trwy gelf, chwaraeon, addysg a hamdden.

  Ymunwch â ni i ddathlu’r ffurfiau gwahanol ar Gymreictod yn y Gymru fodern, gan archwilio sut mae cymunedau yn cyfrannu at ‘Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’.

  Wedi'i ysbrydoli gan daith Cymdeithas Bêl-droed Cymru dros y ddegawd ddiwethaf, bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar sut mae mynd y tu hwnt i'r gofynion yn creu agwedd gadarnhaol a chynhwysol sy’n lluosogi llwyddiant.

 • visual image - two people, weighing scales and tick boxes on a document
  Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio

  Wedi'i wneud yn dda, mae Asesiadau EG yn fwy na modd i ddangos cydymffurfiaeth. Maent yn ategu twf meddylfryd a diwylliant sy'n rhoi materion cydraddoldeb wrth wraidd datblygiad polisi a phenderfyniadau. 

  Fodd bynnag, mae'r hyn yr ydym wedi'i weld a'i glywed yn dweud wrthym fod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn tueddu i ddefnyddio eu Hasesiadau EG yn amddiffynnol. Yn rhy aml, maent yn ymddangos fel ymarfer blwch tic i ddangos bod y corff wedi meddwl am faterion cydraddoldeb rhag ofn herio. Er bod her gyfreithiol wrth gwrs yn risg bwysig i'w rheoli, mae'r dull hwn yn golygu nad yw cyrff cyhoeddus yn defnyddio Asesiadau EG i'w llawn botensial, yn enwedig o ran hyrwyddo cydraddoldeb a chydlyniant. 

  Nod y digwyddiad dysgu a rennir hwn yw cynorthwyo cyrff cyhoeddus i wella defnydd a chymhwyso Asesiadau EG y tu hwnt i ymarfer cydymffurfio drwy ddod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus i rannu syniadau, dysgu a gwybodaeth. 

 • Swigod siarad yn cynrychioli sgwrs yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru, sef Llwyd ac Oren. Mae gliniadur yn un swigen yn cynrychioli sgwrs ddigidol a thrafodaeth arlein.
  Safbwyntiau Covid: Llesiant Staff

  Sgwrs am lesiant staff yn ystod y pandemig gyda siaradwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

  Y siaradwyr yw: Lisa Gostling, (Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu'r Sefydliad), Suzanne Tarrant (Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol), Christine Davies (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu'r Sefydliad). Cyflwynwyd a hwyluswyd y sgwrs gan Phil Jones o Archwilio Cymru.

Yn dangos @diwedd yr @holl Adnoddau
 • Digital
  Eich Tref, Eich Dyfodol - Digwyddiad Adfywio Canol Trefi
  Recordiadau o'r cyflwyniadau o'r digwyddiad arlein a gynhaliwyd ar Fai 2fed 2021, yn ogystal a'r sleidiau a dolenni defnyddiol.
 • Strategaeth Ddynamig
  Strategaeth Ddynamig
  Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym i gyd wedi gweld llawer iawn o newid ac ansicrwydd. Bu'n rhaid i arweinwyr o bob rhan o wasanaethau…
 • governance
  Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol
  Ym mis Ionawr 2020, ymgynghorwyd ar y newidiadau arfaethedig i'r trefniadau archwilio ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Gwnaed y cynigion…
 • digital
  Seiber-gadernid yng Nghymru
  Mae'r byd modern yn dibynnu fwyfwy ar dechnoleg ddigidol. Mae faint o ddata sy'n cael ei storio gan gyrff cyhoeddus yn tyfu, ac yn gynyddol…
 • Mental health and wellbeing during COVID-19
  Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19
  Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol. O weithwyr iechyd a gofal…
 • digital
  Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus
  Gwnaeth y seminar hon hefyd rannu enghreifftiau o sefydliadau sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o dechnolegau digidol, sy’n eu galluogi i…
 • governance
  Gweminar: Trefniadau archwiliad mewnol mewn cynghorau tref a chymuned
  Roedd y gweminar hon yn gyfle gwych i gynghorau ddod ynghyd naill ai fel unigolion neu mewn grwpiau i geisio eglurder ar y pwyntiau fydd…
 • aaa
  Gweminar: Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol
  Gwnaethom drafod sut y mae'n rhaid i wneuthurwyr penderfyniadau strategol a gweithredol gydbwyso anghenion heddiw gydag anghenion yfory.…
 • People
  Gwireddu Cymru Gydradd
  Gan iddi fod astudiaeth Cymru gyfan, nid yw’r ffocws wedi ei bennu eto – bydd yn dilyn yn gynnar yn y gwanwyn, gan adrodd yn 2021 gyda…
 • Services
  Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig
  Mae'r seminar wedi'i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi'i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng…
 • Finance
  Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll
  Gwnaethom rannu technegau archwilio, deallusrwydd a defnydd dadansoddeg data er mwyn atal a darganfod twyll. Roedd wedi ei chreu ar gyfer…
 • governance
  Gweminar: Paratoadau yng Nghymru am Brexit ‘heb gytundeb’
  Cynhaliwyd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Ffederasiwn GIG Cymru.
 • digital
  Gweminar: Gadewch i ni siarad am ddiogelwch seiber
  Roedd y weminar hon yn berthnasol i’r rhai sydd â phrif gyfrifoldebau llywodraethiant a sicrwydd ar lefel fwrdd i alluogi Gwasanaethau…
 • People
  Cefnogi pobl yn eu cymunedau: Lleihau derbyniadau diangen i’r ysbyty
  Amlygwyd prosiectau partneriaeth cadarnhaol yn y seminar hon, sydd wedi cefnogi unigolion i barhau mewn iechyd da ac osgoi’r angen i fynd i…
 • Services
  Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw
  Mae'r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru ddigwyddiad a oedd yn amlygu'r…
 • aaa
  Arwain sefydliadau ar adeg anodd
  Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru seminar gyda'r Athro Dave Snowden, fel rhan o'u hymroddiad i gefnogi cyfnewid gwyboadeth ac i ddod ag…
 • Services
  Seminar ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol
  Roedd y seminar yma yn helpu sector cyhoeddus Cymru i baratoi ar gyfer Bil Cenedlaethau'r Dyfodol.  
 • People
  A all yr Economi Gymdeithasol ein hachub?
  Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da gweminar gyda chynulleidfa fyw lle'r oedd Chris Bolton ein hunain yn rhannu dysgu oddi wrth ei…
 • People
  Buddion Cyffredin: Creu Cydweithrediad Rhwng Cymru a Gwlad y Basg
  Cafodd y digwyddiad hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru ac Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd. Rhoddodd y cyfle…
 • digital
  Pam bod defnyddio data'n effeithiol yn ein galluogi I wneud penderfyniadau gwell: Gweminar
  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ein hannog i feddwl ac i weithredu mewn ffordd wahanol, ac mae hyn yn golygu defnyddio data…

Blogiau Arfer Da

Fe wnawn hyn drwy gynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau.

Maent yn galluogi mynychwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

 • ar y dydd
 • arlein dros gyfryngau cymdeithasol
 • trwy parhau â thrafodaethau ar ôl y digwyddiad, a
 • trwy gael mynediad at ein allbynnau o'r digwyddiad a chanllawiau.

Mae ein rhaglen o ddysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar faterion sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau yma yn cyd-fynd â nifer o'n hastudiaethau ac yn cyfrannu at amcanion strategol ein sefydliad. 

Maent hefyd yn gweithio ar sail dulliau gweithio a nodau'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 [agorir mewn ffenestr newydd].

Rydym yn cydnabod bod sefydliadau mewn camau gwahanol o gynllunio a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn ffocws pwysig i'n digwyddiadau. 

Credwn mewn addasu nid mabwysiadu - does dim rhaid ail-ddyfeisio'r olwyn, ond ynyr un modd, nid yw un maint yn addas i bawb. 

Gweld hefyd: Digwyddiadau'r dyfodol