Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn arweinydd y sefydliad ar gyfer I
Rydym wedi cyhoeddi adroddiad ar gynnydd y Cyd-bwyllgorau Corfforaethol sydd newydd eu ffurfio
Cyrff corfforedig newydd yw Cydbwyllgorau Corfforedig a chanddynt rai pwerau a dyletswyddau tebyg i gynghorau.
Pryderon difrifol ynghylch trefniadau llywodraethu mewn perthynas â thaliadau i Gyn-Gyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru
Roedd cost y taliad setlo a ffioedd cyfreithiol ac ymgynghorol cysylltiedig yn agos at £750,000.
Twyll mewn cyngor cymuned yn amlygu pwysigrwydd dilyn prosesau llywodraethu a rheoli ariannol priodol
Wrth i fancio electronig ddod yn fwy cyffredin, rhaid i Gynghorau Cymuned fod â phrosesau seiberddiogelwch cadarn ar waith.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Powys – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Gosod amcanion llesiant (darlun yn dangos clawr y c…
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Aethom ati i ateb y cwestiwn cyffredinol: 'i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion llesiant newydd?'.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Defnyddio gwybodaeth am berfformiad: safbwynt defnyddwyr gw…
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Gwnaethom ystyried safbwynt defnyddwyr gwasanaethau a’r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir yr…

 • Adroddiad Cydraddoldeb 2022-23 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr adroddiad
  Mae gennym rôl bwysig i'w chwarae wrth annog newidiadau buddiol sy'n ymwneud â chydraddoldeb
 • Adolygiad Strategaeth Ddigidol – Cyngor Castell-nedd Port Talbot (darlun yn dangos clawr y cyh…
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i…
 • Cyngor Gwynedd – Adolygiad o effeithiolrwydd craffu (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)…
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cynhaliwyd yr arolwg hwn er mwyn sefydlu a oes gan Gyngor Gwynedd drefniadau effeithiol ar waith ar gyfer craffu drwy’r pwyllgorau cyhoeddus. Amcan yr arolwg oedd rhoi…
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad o Drefniadau Cynllunio’r Gweithlu (darlun yn dan…
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) yn wynebu heriau sylweddol o ran y gweithlu. Yn benodol, roedd cyfraddau swyddi…

Digwyddiadau

Dyfodol Diamod 2023
Siapiau triongl porffor, pinc a glas
Ydych chi eisiau clywed sut y gallem oresgyn yr heriau hyn?
Dyddiad
12 Rhagfyr 2023
Amser yn Dechrau:
09:00
Amser yn Gorffen
16:00

Blogiau