Cyhoeddiad

 • Clawr adroddiad
  Adroddiad Cydraddoldeb 2022-23
  Mae gennym rôl bwysig i'w chwarae wrth annog newidiadau buddiol sy'n ymwneud â chydraddoldeb
 • Briffio Cenedlaethol Rheoli Adeiladau
  Adolygwyd y trefniadau rheoli tir ac adeiladau gennym mewn 30 o'r cyrff mwy yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys llywodraeth leol, yr heddlu, tân, a'r rhan fwyaf o…
 • Dull risg-seiliedig y GIG o reoli ôl-groniad o waith cynnal a chadw - Ystadau Iechyd Cymru
  ‘ÔI-groniad' yw'r gwaith cynnal a chadw sydd angen ei wneud er mwyn sicrhau bod cyflwr adeilad yn cael ei gadw ar safon penodol.
 • System Reoli Perfformiad Adnoddau ac Ystadau GIG Cymru - Ystadau Iechyd Cymru
  Sefydlwyd System Reoli Perfformiad Adnoddau ac Ystadau GIG Cymru (EFPMS) yn 2002. Mae'r system yn annog dynesiad disgybledig tuag at gasglu, rhannu ac adolygu data, ac yn…
 • Cronfa Ynni Ganolog y GIG - Ystadau lechyd Cymru
  Lansiwyd y Gronfa Ynni Ganolog (CYG) yn 2005 ac mae'n darparu cyllid o dros £3 miliwn i'r GIG yng Nghymru er mwyn ei alluogi i fuddsoddi mewn mentrau effeithlonrwydd cost…
 • Gweithio gyda sefydliadau allanol i sicrhau arian ar gyfer gwaith effeithlonrwydd ynni - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  Mae Cymru Gynnes Cyf (Cymru Gynnes) yn adeiladu ar y Model Parthau Cynnes mwyaf Ilwyddiannus a ddatblygwyd yn Stockton on Tees gan National Grid Transco (NGT) ac a gyflwynwyd…
 • Canolfan Adnoddau Gofal Cychwynnol Port Talbot - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
  Y ganolfan adnoddau yw un o'r prosiectau cyntaf yng Nghymru i Iwyddo i integreiddio gwasanaethau cychwynnol a chymuned y GIG, gwasanaethau cymdeithasol a'r sectorau…
 • Rheoli arian cyhoeddus Cymad Cyf
  Mae'r adroddiad hwn yn ceisio ateb dau gwestiwn: A gamddefnyddiwyd arian cyhoeddus gan Cymad? Ac, a wnaeth y cyrff cyhoeddus yng Nghymru reoli'n effeithiol yr arian cyhoeddus…
 • Cod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru 2010
  Mae'r Cod Ymarfer hwn yn rhagnodi sut y bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru a'r archwilwyr a benodir ganddi/ganddo yn cyflawni eu swyddogaethau archwilio
 • Cymunedau yn Gyntaf Plas Madoc
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ymchwiliad gan Wasanaeth Archwilio Mewnol Llywodraeth y Cynulliad i honiadau a wnaed yn erbyn Cymunedau yn Gyntaf Plas Madoc (PMCF).…
 • Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus
  Mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu eu her fwyaf ers o leiaf genhedlaeth. Dengys y ffigurau yn yr adroddiad hwn bod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn wynebu gostyngiadau…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.