Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwneud cynnydd i symud ymlaen o’r camweithrediad a ganfuwyd o fewn ei fwrdd flwyddyn yn ôl

Ar ôl cyfnod o amhariad sylweddol yn ystod 2023, mae'r bwrdd mewn sefyllfa fwy sefydlog ac mae perthnasoedd gwaith ymhlith uwch arweinwyr yn fwy cadarnhaol yn gyffredinol.

Gweld mwy

Cynnwys amlwg

Cyhoeddiad Cyllid
Example image

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Asesiad Strwythuredi...

Prif ffocws y gwaith fu ar drefniadau corfforaethol y Bwrdd Iechyd ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd...

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Example image

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad o Drefniada...

Mae ffocws allweddol ein hadolygiad wedi bod ar ystyried a yw ymagwedd y Bwrdd Iechyd at gynllunio’r gweithlu’n ei helpu i ymdrin yn effeithiol â heriau o ran gweithlu’r GIG yn awr ac yn y dyfodol.  

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Example image

Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad Strategaeth Ddigidol

Gwnaethom adolygu dull strategol y Cyngor o ymdrin â digidol, ac yn benodol i ba raddau y datblygwyd hyn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy; ac y bydd yn helpu i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau'r Cyngor.

Gweld mwy

Rydym yma i
rhoi Sicrwydd, Egluro
a Ysbrydoli

Mae ein diben wrth wraidd popeth a wnawn yn Archwilio Cymru

  • Rhoi sicrwydd i bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
  • Egluro sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl
  • Ysbrydoli a grymuso sector cyhoeddus Cymru i wella

 Ar y gweill

Ar y gweill Archwilio Cymru
Example image

O Ymladd Tân i Ddiogelu'r Dyfodol

Mae'r erthygl hon yn myfyrio ar nifer o faterion allweddol y dylai sefydliadau eu blaenoriaethu i helpu i fynd i'r afael â'r pwysau ariannol sylweddol, a'r galw a'r gofynion gweithlu sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus. Chwefror 2024

Ar y gweill Archwilio Cymru
Example image

Cynllun Blynyddol 2024-25

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2024-25 sy’n amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf, o ran ein gwaith archwilio a’r ffordd y mae’r busnes yn cael ei redeg. Mawrth 2024

Ydych chi'n chwilio am adroddiadau am eich ardal?

Cliciwch i weld ein hadroddiadau lleol
Example image

Newyddion

Cyhoeddiad
Example image

O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol ...

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi galw am weledigaeth feiddgar ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru os yw am ddianc o duedd droellog o ymdrin â heriau wrth iddynt godi gan feddwl am y byrdymor i ddiogelu at y dyfodol a chynaliadwyedd hirdymor.

Gweld mwy

Digwyddiadau

Digwyddiad
Example image

Sgyrsiau Trawsiwerydd - Odlau Digartrefedd

Ymunwch â ni ar 7 Mawrth 2024 am sgwrs ar draws yr Iwerydd, ar y pethau sy'n debyg ac yn wahanol yn y ffordd mae Cymru a Nova Scotia yn ymdr...

Dyddiad 07/03/2024
Amser 14:00
Lleoliad North Wales

Blogiau

Blog Recriwtio
Example image

Prentisiaethau yn Archwilio Cymru: dysgu mewn amgylchedd cyf...

Roeddem am ganfod mwy am sut mae ein prentisiaid yn gweld prentisiaeth Archwilio Cymru, felly gwnaethom ofyn ychydig o gwestiynau i'r prentis presennol, Paige.

Gweld mwy