Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn wynebu heriau cyllidebol sylweddol. Yn ychwanegol at alwadau a disgwyliadau cynyddol, mae cyflawni eu swyddogaethau allweddol yn anodd.

  Yn ystod 2022-2023, fe gyhoeddom ni dri adroddiad ar sut y mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru’n arallgyfeirio’u ffrydiau incwm i helpu i gyflawni eu dibenion statudol. Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar rai o'r themâu allweddol sy’n effeithio ar y Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a faint y mae Awdurdodau’n arallgyfeirio eu hincwm.

  Yr hyn a ganfuom

  Canfu ein hadroddiad nad yw’r un o’r Awdurdodau Parciau Cenedlaethol wedi nodi strategaeth ar gyfer creu incwm, a bod angen gwneud mwy i’w wneud yn flaenoriaeth.

  Canfuom hefyd fod pob un o’r tri Awdurdod yn ymwybodol bod ystyriaethau moesegol yn bwysig wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â ffrydiau incwm newydd; fodd bynnag, nid yw’r un o’r Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru wedi pennu eu terfynau ar gyfer dilyn y ffrydiau incwm newydd hyn.

  Rydym hefyd wedi cyhoeddi rhestri gwirio hunanasesu i Awdurdodau eu defnyddio i adnabod eu cryfderau a’u gwendidau.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae Archwilio Cymru yn pwysleisio arallgyfeirio incwm i gefnogi cydnerthedd ariannol awdurdodau'r parciau cenedlaethol

  View more
CAPTCHA