Ydych chi am fynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf? Peidiwch edrych ymhellach

Ydych chi am fynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf? Peidiwch edrych ymhellach
Pedwar person yn eistedd yn gweithio ar liniaduron

Mae Archwilio Cymru yn cynnig cyfleoedd cyffrous a allai fod yn berffaith addas i chi.

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd ac rydym wrthi'n chwilio am ymgeiswyr i ymuno â'n tîm.

Rydym yn awyddus i benodi Uwch Swyddog Prosiectau a Recordiau, Swyddog Cymorth Busnes, Uwch Archwilydd (Perfformiad), Technegydd Archwilio ac Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chyfleusterau i ymuno â'n tîm.

Uwch Swyddog Cofnodion a Phrosiectau

Rydym yn chwilio am rywun sydd â gradd rheoli gwybodaeth, a diddordeb gwirioneddol mewn datblygu amgylcheddol a chynaliadwy. Mae angen profiad o reoli llinell, rheoli a chynnal cofnodion ar lefel sefydliadol, a chyflwyno prosiectau, gan arwain timau i ategu rheoli cofnodion a gwybodaeth effeithiol. 

Swyddog Cymorth Busnes

Mae Archwilio Cymru yn awyddus i recriwtio Swyddog Cymorth Busnes rhan-amser yn ein tîm Datblygu ac Arweiniad Archwilio (AD&G), sy'n gyfrifol am ddatblygu ein dulliau archwilio a chanllawiau eraill; ein gweithgareddau ymchwil a datblygu; a'n system rheoli ansawdd archwilio.

Uwch Archwilydd (Perfformiad)

Rydym yn awyddus i recriwtio o leiaf dau Uwch Archwiliwr i ymuno â'n tîm Archwilio Perfformiad, sy'n cwmpasu'r sectorau Astudiaethau Cenedlaethol, Iechyd a Llywodraeth Leol. Nid oes rhaid i chi fod â chefndir archwilio gan nad yw hon yn rôl archwiliad ariannol neu gyfrifeg. Mewn gwirionedd, rydym yn recriwtio pobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

Technegydd Archwilio

Rydym yn awyddus i recriwtio gweithiwr proffesiynol cyllid sy’n gymwys o ran AAT i weithio yn ein Huned Busnes, gan ategu rheoli gwybodaeth, cyllidebu, bilio ac adnoddau'r tîm Gwasanaethau Archwilio yn Archwilio Cymru.

Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chyfleusterau

Mae Archwilio Cymru yn awyddus i recriwtio Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chyfleusterau Mae'r swydd yn cynnwys ategu ein strategaeth ystadau a rheoli asedau, arwain a chymryd rhan mewn prosiectau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch a chyfleusterau, datblygu polisïau a chanllaw perthnasol a goruchwylio ein gwaith cynnal a chadw ataliol arfaethedig a'n rhwymedigaethau dyletswydd gofal. 

 

Pam ymuno ag Archwilio Cymru?

Mae Archwilio Cymru yn lle gweithgar a chyfeillgar i weithio ynddo, gyda diwylliant hynod gefnogol. Mae gweithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru a gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol yn hollbwysig inni.

Yn Archwilio Cymru rydym yn gofalu am ein pobl ac yn cynnig manteision gweithio hael sy'n darparu amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith.

Rydym yn hyblyg – Rydym yn gweithio'n Gallach. Rydym yn cynnig Telerau Rhagorol gan gynnwys wythnos waith 35 awr, a 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (heb gynnwys gwyliau banc cyhoeddus).

Rydym yn buddsoddi yn ein Pobl ac o blaid datblygiad personol a phroffesiynol. Rydym yn cynnig cyfle i bob gweithiwr ymuno â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Mae ein buddion staff hefyd yn cynnwys cynllun beicio i'r gwaith, gostyngiadau siopa a'r opsiwn i gael cerbyd drwy ein cynllun prydles buddiol ymhlith llawer mwy.

Rydym yn Falch o gael Achrediad – Rydym yn gyflogwr ‘Working Families’ a ‘Change 100’ balch ac rydym wedi llwydo i gael achrediad Cyflog Byw.

Rydym yn tyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau a'r safbwyntiau y maent yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym hefyd yn aelod o'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn gwarantu y byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

Os yw'r cyfle hwn yn swnio'n gyffrous i chi, gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais drwy ein gwefan.