Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd mewn archwilio

Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd mewn archwilio
Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol

Archwilydd Cyffredinol yn myfyrio ar archwilio yn ystod pandemig COVID-19 gydag ACCA ac INTOSAI

Mae Cymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) a Sefydliad Rhyngwladol Sefydliadau Archwilio Goruchaf (INTOSAI) yn gweithio ar gynhyrchu nifer o adnoddau ynghylch archwilio cyllid brys ar gyfer COVID-19 [agorir mewn ffenestr newydd].

Mae'r Fenter TAI, a ddatblygwyd gan Fenter Ddatblygu INTOSAI, yn canolbwyntio ar bwysigrwydd Tryloywder, Atebolrwydd a Chynhwysoldeb wrth archwilio gwariant COVID-19.

Fel rhan o'r fenter hon mae sawl Archwilydd Cyffredinol wedi datblygu fideos o'u myfyrdodau ar archwilio yn ystod y pandemig.

Gweld fideo Adrian [yn agor mewn ffenestr newydd]

Yn ei fideo, soniodd Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru am ddatblygu ffyrdd newydd o weithio, fel ein prosiect dysgu COVID-19 a oedd yn cynnwys defnyddio ein safle unigryw ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i ddal a rhannu dysgu ac arfer da mewn amser real. Soniodd am sut ymatebodd timau archwilio i'r her a pharhau i gynhyrchu archwiliadau o ansawdd, gyda lefel o hyblygrwydd wrth i bawb addasu i'r sefyllfa ar lefel gwaith a phersonol.

Soniodd yr Archwilydd Cyffredinol hefyd am ei allu i gymryd golwg gyfannol ar y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru, a ddaeth i'r amlwg yn ein hadroddiad ar y rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu yng Nghymru. Defnyddiodd ein hadroddiad wybodaeth gan fyrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg Arbenigol y GIG.

Esboniodd Adrian sut rydym i gyd yn gwella o dair argyfwng ar hyn o bryd – iechyd y cyhoedd, yr economi a'r amgylchedd – ac wrth edrych i’r dyfodol, pwysleisiodd bwysigrwydd canolbwyntio ar yr egwyddor datblygu cynaliadwy yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wrth i Gymru geisio gwella o'r pandemig. 

Gan fyfyrio ar yr hyn rydym wedi'i ddysgu o archwilio yn y pandemig, a'r ffyrdd yr oedd trefniadau llywodraethu'n ystwytho mewn ymateb i'r pandemig, pwysleisiodd yr Archwilydd Cyffredinol sut y bydd tair elfen ein huchelgeisiau yn Archwilio Cymru – i roi sicrwydd, egluro ac ysbrydoli – wrth gydweithio yn ein galluogi i sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng parhau i ddwyn cyrff cyhoeddus i gyfrif tra'n gwella ein gallu i ddarparu ffyrdd newydd ac arloesol o weithio.

Roeddwn wrth fy modd o gael fy ngofyn i gymryd rhan yn y fenter ryngwladol hon. Wrth i wledydd ledled y byd fynd i'r afael â'r un heriau, mae angen i ni fel sefydliadau archwilio ddysgu oddi wrth ei gilydd a chymhwyso'r arfer da a rennir i gefnogi ein priod gymdeithasau i wella o effeithiau dinistriol y pandemig hwn.

Soniodd Adrian am ei gysylltiad â'r fenter gydag ACCA ac INTOSAI

Cylchgrawn Cyfrifeg a Busnes (AB Magazine) – rhifyn Medi 2021

Ymunodd Adrian â Stephen Boyle, Archwilydd Cyffredinol yr Alban ar gyfer darn yn y cylchgrawn yn trafod eu profiadau amrywiol o COVID-19.

Cyfeiriodd yr archwilydd cyffredinol at sut yr oeddent mewn cysylltiad â'r holl gyrff y maent yn eu harchwilio yn ystod y pandemig, a bod yn hyblygrwydd ar gyfer terfynau amser. Ond nid oedd modd trafod addasu ansawdd.

Ar gyfer Archwilio Cymru, esboniodd Adrian sut y gwnaethom ddatblygu prosiect dysgu COVID-19 a oedd yn ychwanegu gwerth at yr ymdrech genedlaethol yn ystod y pandemig drwy adrodd ar arfer da wrth iddo ddigwydd bron.

O ran amgylcheddau gwaith, esboniodd Adrian sut 'mae'n ymwneud â dod o hyd i gydbwysedd – rydym am gadw rhywfaint o'r hyblygrwydd ond dod â rhai o'r amgylcheddau cymdeithasol a hyfforddiant yn ôl.'

Darllenwch yr erthygl yn llawn ar wefan AB Magazine [agorir mewn ffenest newydd].