clawr yr adroddiad
Methiannau mewn rheolaeth ariannol a threfniadau llywodraethu a cholledion wedi’u dioddef – Cyngor Cymuned Harlech
Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Canfu adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol er budd y cyhoedd fethiannau difrifol mewn trefniadau llywodraethu a rheolaeth ariannol yng Nghyngor Cymuned Harlech.

Canfu’r adroddiad hefyd fod y methiant i ddilyn proses briodol a herio cais am daliad yn y modd priodol wedi arwain at golled o £9,000 i’r Cyngor.

Gall Cynghorau Cymuned eraill ledled Cymru ddysgu o hyn. Wrth i fancio electronig ddod yn fwy arferol, mae angen iddynt fod â phrosesau seiberddiogelwch cadarn.

Related News

Twyll mewn cyngor cymuned yn amlygu pwysigrwydd dilyn prosesau llywodraethu a rheoli ariannol priodol

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA