clawr yr adroddiad
Llamu Ymlaen: Gwersi o'n gwaith ar y gweithlu ac asedau
Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar y gwaith ar reoli asedau a chynllunio'r gweithlu ar draws pob un o'r 22 cyngor a gynhaliwyd rhwng 2021 a 2023.

Edrychodd ar sut yr oeddent yn defnyddio eu profiadau o'r pandemig i gryfhau eu gallu i drawsnewid, addasu a chynnal darpariaeth gwasanaethau.

Yr hyn a chanfuom

Aeth cynghorau yng Nghymru drwy newid cyflym o ran sut a ble roedd eu staff yn gweithio yn ystod y pandemig, a nodweddir gan symudiad torfol i weithio o bell.

Canfu ein hadroddiad fod y rhan fwyaf o gynghorau ar hyn o bryd yn gweithio trwy sut y dylai eu 'normal newydd' edrych.

Gwelsom hefyd fod angen i gynghorau ddatblygu eu syniadau i gynllunio ar gyfer y tymor hwy, gan gydbwyso recriwtio a chadw staff tra hefyd yn darparu gwasanaethau effeithlon i'r cyhoedd. Fodd bynnag, rydym wedi tynnu sylw at wendidau yn eu trefniadau yn ein hadroddiad a allai gyfyngu ar eu gallu i wneud hyn.

Canfuom hefyd nad oedd llawer o gynghorau wedi edrych eto ar sut y gallent weithredu egwyddor datblygu cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i'w helpu i ddatblygu eu dulliau o ymdrin â'r gweithlu ac asedau.

Yn ein hadroddiad, rydym yn darparu crynodeb o'n hargymhellion i gynghorau lleol.

Related News

Mae cynghorau lleol wedi gwneud newidiadau mawr o ran sut a ble mae eu staff yn gweithio ond mae angen iddynt adeiladu ar eu profiad o'r pandemig

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA