Dynes yn gwisgo menig rwber yn casglu sbwriel
‘Cyfle wedi’i golli’ – Mentrau Cymdeithasol

Mae ein hadroddiad yn edrych ar sut mae awdurdodau lleol yn gweithio i dyfu a gwneud y gorau o Fentrau Cymdeithasol

Mae ein hadroddiad yn ystyried dull strategol awdurdodau lleol o weithio gyda Mentrau Cymdeithasol.

Dyma'r ail o dri adolygiad ar yr her o leddfu a mynd i'r afael â thlodi.

Nod ein hargymhellion yw cefnogi awdurdodau lleol i weithio'n effeithiol gyda Mentrau Cymdeithasol i wneud y mwyaf o'u heffaith, gwneud gwell defnydd o adnoddau a gwella gwasanaethau i bobl a chymunedau.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn tynnu sylw at y rôl bwysig y mae mentrau cymdeithasol yn ei chwarae wrth ddiwallu'r anghenion a helpu pobl mewn cymunedau ledled Cymru.

Related News

Mae angen i Fentrau Cymdeithasol gael eu defnyddio'n well gan awdurdodau lleol er mwyn sicrhau'r effaith mwyaf posibl ar gyfer y bobl a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA