Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae ffocws allweddol ein hadolygiad wedi bod ar ystyried a yw ymagwedd y Bwrdd Iechyd at gynllunio’r gweithlu’n ei helpu i ymdrin yn effeithiol â heriau o ran gweithlu’r GIG yn awr ac yn y dyfodol.
  Yn benodol, fe wnaethom fwrw golwg ar ymagwedd strategol y Bwrdd Iechyd at gynllunio’r gweithlu, camau gweithredol i reoli heriau o ran y gweithlu yn awr ac yn y dyfodol, a threfniadau monitro a goruchwylio.
  Mae trefniadau gweithredol i reoli’r gweithlu, megis cylchrestru dyletswyddau staff/nyrsys a chynllunio swyddi meddygon ymgynghorol y tu hwnt i gwmpas yr adolygiad hwn.

  Ar y cyfan, canfuom fod gan y Bwrdd Iechyd set glir o flaenoriaethau o ran y gweithlu yn seiliedig ar ddealltwriaeth dda am ei risgiau sylweddol.
  Mae’n gweithio’n galed i fynd i’r afael â’i heriau uniongyrchol o ran y gweithlu ac mae ei gamau gweithredu allweddol yn cyd-fynd yn briodol â’r Cynllun Pobl a gytunwyd ganddo.
  Fodd bynnag, mae’r ymagwedd yn gorbwysleisio’r atebion byrdymor a gweithredol.
  Mae angen amlwg i ailedrych ar gynlluniau gweithredu Dyfodol Clinigol fel eu bod yn ei gwneud yn bosibl datblygu modelau’r gweithlu ar gyfer gwasanaethau sy’n fforddiadwy yn ariannol, yn effeithlon ac yn gynaliadwy.

CAPTCHA