Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Chwilio am dwyll gan ddefnyddio data fferylliaeth gymunedol

23 Mai 2024
 • Mae graddfa bosibl twyll a chamgymeriad y sector cyhoeddus yn dod a dŵr i’r llygaid.

  Gwnaethom amcangyfrif yn flaenorol bod twyll a chamgymeriad yn costio rhwng £100 miliwn ac £1 biliwn bob blwyddyn i wasanaethau cyhoeddus Cymru.

  Mae gwaith Archwilio Cymru yn y maes hwn yn cynnwys hwyluso'r Fenter Twyll Cenedlaethol (yr NFI) yng Nghymru, rhan o ymarfer rhannu a pharu data ledled y DU. Bob blwyddyn, mae'r gwaith yn nodi miliynau o bunnoedd o dwyll a cholled y gellir eu hosgoi.

  Ac rydym yn awyddus i wneud mwy, i archwilio meysydd newydd o waith 'dadansoddi twyll', i ddefnyddio data ar raddfa i dynnu sylw at dwyll, camgymeriad ac arbedion posibl.

  Lle i ddechrau edrych?

  Gall chwilio am dwyll fod fel chwilio am nodwydd mewn tas wair. Gobeithio y bydd dadansoddeg twyll yn gweithredu fel magned i ni.

  Gan weithio gyda Gwasanaeth Gwrth-dwyll GIG Cymru a rhanddeiliaid eraill, rydym wedi bod yn dysgu o achosion twyll yn y gorffennol mewn fferylliaeth gymunedol i gyflawni prosiect peilot paru data.

  Gwnaethom archwilio miliynau o resi o ddata, gan chwilio'n bennaf am allanolion lle'r oedd meddyginiaethau yn arbennig o ddrud.

  Roedd ein gwaith wedi'i gyfyngu'n fwriadol o ran pwyslais, ac er na ddaethom o hyd i unrhyw enghreifftiau penodol o dwyll, roeddem yn gallu tynnu sylw at arbedion cost dosbarthu posibl o tua £700,000.

  Gallwch ddarllen mwy yn y llythyr a gyhoeddwyd gennym ar ein gwefan.

  Fe wnaethom ddysgu gwersi gwerthfawr o'r prosiect, fel y fantais o ddod ag arbenigedd ar draws sefydliadau ynghyd i adolygu risgiau twyll. A dysgom fod llywodraethu data yn cymryd llawer o amser i'w lywio.

  Gall y GIG yng Nghymru ddysgu gwersi o'n gwaith hefyd. Rydym wedi herio'r GIG i wneud mwy o feddwl am sut i reoli risgiau sy'n ymwneud â thwyll a chamgymeriadau mewn fferylliaeth gymunedol. Ac rydym yn falch ei fod yn adeiladu ar ein gwaith i greu ei adnodd data ei hun ac addasu ei ddulliau o adolygu fferylliaeth gymunedol yn dosbarthu data.

  Ein camau nesaf yw pwyso a mesur a phenderfynu ble i fynd nesaf. Rydym eisoes yn gweithio gyda rhanddeiliaid y GIG i ddatblygu ymarfer peilot arall ar faterion sy'n ymwneud â chofrestru cleifion gydag ymarferwyr cyffredinol. Cadwch lygad am fwy ar hyn.

   

  Ynglŷn â'r awdur

  Llun o David yr awdur

  Mae Dave Winstone yn Ddadansoddwr Data yn Archwilio Cymru, yn gweithio ar ystod o brosiectau dadansoddi data gan gynnwys y cynllun peilot paru data Fferylliaeth Gymunedol, ac mae wedi gweithio yn Archwilio Cymru ers 2020. Mae ganddo ddiddordeb mewn sut y gellir defnyddio data i wella prosesau ac mae ganddo brofiad yn y sector cyhoeddus cyn ymuno ag Archwilio Cymru.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Potensial i arbed arian wedi’i amlygu gan astudiaeth beilot paru data ein fferylliaeth gymunedol.

  Gweld mwy
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Peilot Paru Data Fferylliaeth Gymunedol

  View more