Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Taliadau Uniongyrchol yng Nghymru

15 June 2022
 • Ym mis Ebrill cyhoeddwyd adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar ddarpariaeth Taliadau Uniongyrchol awdurdodau lleol.

  Mae ein hadroddiad, Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal, Cymdeithasol i Oedolion, yn rhoi cipolwg ar faes pwysig, ond heb ei ddatblygu'n ddigonol, o ddarpariaeth gofal cymdeithasol.

  Mae Taliadau Uniongyrchol yn arian a delir yn benodol i brynu gwasanaethau neu offer sy'n helpu i ddiwallu anghenion gofal cymdeithasol neu gymorth pobl. Yn hytrach na phecynnau a drefnir gan y cyngor, maent yn galluogi lleisiau pobl i gael eu clywed, i wneud eu dewisiadau eu hunain ac i gymryd rheolaeth dros eu gofal a'u cymorth, sy'n helpu i gynnal eu hannibyniaeth a'u lles. Felly pam, o'r 125,415 o oedolion sy'n derbyn gofal cymdeithasol yng Nghymru yn 2018-19, mai dim ond 6,262 (5%) oedd yn derbyn Taliadau Uniongyrchol?

  Gwelsom fod y systemau i reoli a chefnogi pobl i ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol yn amrywio'n fawr ledled Cymru gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn derbyn safonau gwasanaeth gwahanol, ac mae cynghorau'n dal i fynd i'r afael â chyfyngiadau mewn data a gwerthuso sy'n ei gwneud yn anodd asesu gwerth am arian cyffredinol.

  Hefyd, er gwaethaf tystiolaeth am yr effaith gadarnhaol dros ben ar les a diffyg amynedd pobl, nid yw pobl yng Nghymru yn cael eu cefnogi'n gyson i dderbyn Taliadau Uniongyrchol.

  Ond ni ddylai fod fel hyn.

  Mae ein hadroddiad yn gwneud 10 argymhelliad sydd â'r nod o wella'r nifer sy'n manteisio ar y cynllun a'r ddarpariaeth. Drwy ein hymchwil rydym wedi nodi a nodi nodweddion allweddol awdurdod lleol sy'n annog, yn rheoli ac yn cefnogi pobl yn effeithiol i fanteisio ar Daliadau Uniongyrchol a'u defnyddio.

  Amseroedd gwahanol a ffyrdd newydd o weithio

  Roedd heriau wrth gynnal adolygiad cenedlaethol ar ofal cymdeithasol yn ystod COVID-19. Ond drwy wneud hynny, roeddem yn gallu rhoi sicrwydd ar faes gwasanaeth pwysig ar adeg pan oedd ei ddarpariaeth yn helpu i gefnogi gwydnwch a lles pobl yn fwy nag erioed.

  Drwy weithio drwy Fforwm Taliadau Uniongyrchol Cymru Gyfan a gwrando ar adborth swyddogion, gwnaethom sefydlu'r hyn sy'n gweithio'n dda a thrafod rhai o'u rhwystredigaethau ynghylch hyrwyddo'r defnydd o Daliadau Uniongyrchol. Rydym yn hynod ddiolchgar i'r cydweithwyr hynny a'n galluogodd i gynnal yr arolwg mwyaf erioed o'r derbynwyr presennol yng Nghymru (mae'n debyg).

  Buom yn siarad â thros fil o bobl – tua 1 o bob 6 derbynnydd Taliadau Uniongyrchol yng Nghymru. Rhoddodd hyn gipolwg amhrisiadwy ar y system hon a sut y gellir gwella pethau.

  Roedd yr adolygiad hefyd yn darparu profiadau newydd i dri hyfforddai a gafodd gyfle i fod yn rhan o'r gwaith.

  Roedd Meleri Bethell yn hyfforddai 3ydd blwyddyn ac ers hynny mae wedi cael ei dyrchafu i swydd Uwch Archwilydd:

  "Yn ystod fy nhrydedd flwyddyn fel hyfforddai, cefais gyfle i weithio ar yr astudiaeth Taliadau Uniongyrchol fel rhan o'm secondiad 12 mis gyda thimau archwilio perfformiad llywodraeth leol.

  Mwynheais allu dysgu am bwnc anghyfarwydd drwy gymryd rhan mewn cyfweliadau ag uwch swyddogion o wahanol awdurdodau lleol, elusennau a chyrff eraill, a grwpiau ffocws a fforymau gyda'r rhai sy'n derbyn a'r rhai nad oeddent yn gymwys i gael Taliadau Uniongyrchol. Byddai'r cyfweliadau a'r grwpiau ffocws yn aml yn para tua awr yr un, felly un o'r prif heriau i mi oedd cyddwyso'r canfyddiadau i bwyntiau allweddol a rhoi adborth i'r tîm. Cefais gyfarfodydd tîm gyda'm cydweithwyr yn hynod gefnogol a defnyddiol i drafod syniadau a thrafod ein canfyddiadau cyfunol a phenderfynu ar gamau a chyfarwyddiadau nesaf yr astudiaeth.

  Roedd cael y cyfle i fynd ar secondiad i wahanol dimau archwilio perfformiad llywodraeth leol yn fy ngalluogi i gael cipolwg ar yr amrywiaeth o waith y mae cynghorau'n ei wneud. Doedd dim dau ddiwrnod yr un fath!"

  Ymunodd Elinor Hallett â thîm yr astudiaeth yn ystod ei blwyddyn 1af fel hyfforddai:

  "Roedd gen i ddiddordeb arbennig yn yr astudiaeth hon ar ôl delio â'r gwasanaethau cymdeithasol yn uniongyrchol pan oedd angen gofal ar fy Nhadcu. Roedd gweld y pwysau a oedd ar y gwasanaethau cymdeithasol yn gwneud i mi sylweddoli pa gyfle a gyflwynwyd gan Daliadau Uniongyrchol i gefnogi annibyniaeth pobl. Mae pawb yn wahanol ac mae eu gofynion yn newid. Mae Taliadau Uniongyrchol yn gyfle gwych i bobl deilwra eu gofal i adlewyrchu eu hanghenion cymhleth a newidiol.

  Mwynheais ddeall sut mae pob cyngor yn gweithredu ei system Taliadau Uniongyrchol. Nodwyd cryfderau a gwendidau pob un i greu darlun o sut y gallai system Taliadau Uniongyrchol sy'n cael ei gweithredu'n dda edrych mewn gwirionedd."

  Treuliodd Ismael Diakiesse amser hefyd gyda thîm yr astudiaeth yn ystod ei ail flwyddyn fel hyfforddai:

  "Roedd fy amser yn rhan o'r astudiaeth hon yn gromlin ddysgu wych. Deuthum i ddeall mwy am y ffordd y mae pob cyngor yn gweithredu, gan helpu i lunio barn derfynol ar sut a ble y gellir gwella'r ddarpariaeth. Wedi'i gyflawni'n effeithiol, gall Taliadau Uniongyrchol helpu i gefnogi annibyniaeth pobl ac atal eu hanghenion rhag dwysáu.

  Mwynheais y gwaith hwn yn arbennig gan ei fod yn rhoi cipolwg go iawn i mi ar gelfyddydau tywyll archwilio perfformiad. Fel hyfforddai a oedd ond wedi gweithio o'r blaen ar archwilio cyfrifon ariannol, roedd y prosiect hwn yn caniatáu i mi gymryd rhan a gweld sut mae Archwilio Cymru yn ychwanegu gwerth i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus i wella drwy waith archwilio perfformiad."

  Mae cynllun graddedigion Archwilio Cymru yn darparu profiad ymarferol o archwilio yn y sector cyhoeddus ynghyd ag astudio tuag at gymhwyster cyfrifeg proffesiynol. Mae ein hyfforddeion yn elwa ar raglen ddysgu a datblygu lawn a gyflwynir mewn amgylchedd cefnogol a phroffesiynol.  Dysgwch fwy am ein rhaglen Hyfforddeion Graddedig.

  Beth sydd nesaf yn dilyn ein hadolygiad Taliadau Uniongyrchol?

  Lansiwyd ein hadroddiad ym mis Ebrill mewn gweminar a fynychwyd gan dros 100 o bobl [agorir mewn ffenest newydd]. Cafodd y rhai a oedd yn bresennol gyfle i glywed gan dîm yr astudiaeth, yn ogystal â chydweithwyr o Think Local Act Personal [agorir mewn ffenest newydd], Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Sir Powys.

  Ond nid diwedd y stori yw'r adroddiad. Cynhyrchodd ein gwaith arolygu gyfoeth o ddata a thystiolaeth sy'n dangos beth sy'n gweithio a pham. Rydym yn cael y data hwn allan drwy ei gyhoeddi ar ein gwefan i helpu cynghorau i fynd i'r afael â'n hargymhellion, a byddwn yn mynd ar drywydd ymateb cynghorau i'n hadroddiad.

   

  Darllenwch fwy am ein hyfforddeion a gyfrannodd at y blog hwn:

  ,

  Meleri Bethell

  Ymunodd Meleri Bethell ag Archwilio Cymru fel Hyfforddai Graddedig yn 2018 ac mae bellach yn Uwch Archwilydd. Cyn ymuno ag Archwilio Cymru graddiodd o Brifysgol Abertawe lle roedd yn astudio ffiseg.

  ,

  Elinor Hallett

  Ymunodd Elinor Hallett ag Archwilio Cymru fel Hyfforddai Graddedig yn 2020. Cyn ymuno ag Archwilio Cymru, graddiodd o Brifysgol Abertawe lle bu'n astudio Rheoli Busnes.

  ,

  Ismael Diakiesse

  Ymunodd Ismael Diakiesse ag Archwilio Cymru fel Hyfforddai Graddedig yn 2019. Cyn ymuno â'r sefydliad, graddiodd o Brifysgol Aston lle bu'n astudio Busnes ac Economeg Rhyngwladol.

  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion

  View more